Okrožnica MIZŠ - Epidemija koronavirusa v Republiki Sloveniji – položaj šol in zavodov od 16. 3. 2020 dalje

Kategorija: Aktualno

 

OSNOVNIM ŠOLAM
OSNOVNIM ŠOLAM S PRILAGOJENIM PROGRAMOM
GLASBENIM ŠOLAM
ZAVODOM ZA VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE OTROK IN MLADOSTNIKOV S POSEBNIM POTREBAMI

Številka: 6030-1/2020/9
Datum: 13. 3. 2020

 

Zadeva:               Epidemija koronavirusa v Republiki Sloveniji – položaj šol in zavodov od 16. 3. 2020 dalje

Spoštovane ravnateljice, ravnatelji,

zaradi razglasitve epidemije izbruha koronavirusa v Republiki Sloveniji, ki predstavlja za državo izjemno težko situacijo, smo pripravili dodatna navodila za ravnanje ob tem ukrepu.

  1. Zaprtje šol od 16. 3. 2020 dalje

Vse šole bodo od 16. marca 2020 do predvidoma vključno 27. marca 2020 zaprte.

V Uradnem listu RS št. 19/20 z dne 12. 3. 2020 je bila objavljena Odredba o prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih. Naknadno (najverjetneje že danes, 13.3.2020) bo objavljena še dopolnitev omenjene odredbe, ki se bo začela uporabljati 16. marca 2020 in bo predvidoma poleg včerajšnje odredbe vsebovala dopolnilno dikcijo:

»…Prepoved zbiranja iz prejšnjega odstavka ne velja v primeru organizacije nujnega varstva otrok staršev, ki morajo opravljati delovno obveznost na delovnem mestu v sektorjih kritične infrastrukture ali na področju nacionalne varnosti, do vključno 5. razreda osnovne šole, vendar ne v skupini, ki je večja od šest otrok, in sicer na podlagi odločitve pristojnega poveljnika Civilne zaščite po posvetovanju z županom…«

Po predvideni novi odredbi prepoved zbiranja ne velja v primerih potrebe po nujnem varstvu otrok.

Nujno varstvo otrok bo organizirano le za učence od 1. do vključno 5. razreda, katerih starši bodo nujno potrebovali varstvo, ker bodo dolžni še naprej opravljati svoje delo. Organizacija nujnega varstva se dogovori izključno na nivoju posamezne občine, z županom, poveljnikom Civilne zaščite in ravnateljem šole.

Nujno varstvo učencev se izkazuje s pisno izjavo delodajalca pri kateremu so starši zaposleni (pridobi starš), da opravljajo delo, ki je pomembno za delovanje družbe in države v izrednih razmerah. Takšno delo opravljajo zdravstveni delavci, zaposleni v civilni zaščiti, vojski in policiji in v drugih službah, ki so pomembne za oskrbo prebivalstva. Do 19.3. 2020 je lahko to določilo v izjemnih primerih tudi opuščeno, saj si morajo starši pisne izjave šele pridobiti, postopek pa lahko traja kakšen dan. Ravnatelj tako na podlagi ustne izjave ali poznavanja prosilca varstvo otroku odobri brez dokazila. Po 19.3.2020 se ta možnost izkazovanja potrebe prekine in jo nadomesti pisna izjava.  

Za nujno varstvo učencev ne veljajo Zakon o osnovni šoli in ostali predpisi, ki urejajo dejavnost osnovnošolskega izobraževanja, saj gre za okoliščine višje sile. Zagotovljeni morajo biti prostori in oprema, ki zagotavljajo varnost učencev, varstvo pa lahko izvajajo strokovni delavci in v skrajnem primeru tudi drugi delavci, za katere to delo odredi ravnatelj šole.

Če pride do takšne situacije pri starših, ki imajo otroka vključenega v šolo s prilagojenim programom ali v zavod za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, o tem obvestite pristojnega poveljnika Civilne zaščite in ministrstvo.

Edini pogoj, da se lahko učenec vključi v nujno varstvo je, da je zdrav in da ne kaže znakov bolezni.

Priporočamo, da delavci šole učence sprejemajo pred šolo. Učencem se ob prihodu izmeri temperatura, v primeru, da kažejo znake bolezni, je potrebno zagotoviti izolacijo in takoj organizirati prihod staršev. V primeru vidnih znakov okužbe se izmeri temperatura tudi staršem.

  1. Položaj zaposlenih v šolah

Za zaposlene, za katere z zaprtjem šole preneha potreba po opravljanju dela, ima ravnatelj na voljo različne ukrepe, ki so pojasnjeni v okrožnici št. 6030-1/2020/8 z dne 12. 3. 2020.

Delavci, katerih narava dela to omogoča, lahko po odredbi ravnatelja opravljajo delo na domu. Podrobnejša navodila o tem najdete prav tako v zgoraj navedeni okrožnici. Pomembno pri tej obliki je, da delavec vodi evidenco opravljenih ur oz. po dogovoru z delodajalcem sporoča le podatke o številu ur, če so drugačni od osmih ur.

Za nujno vzdrževanje objekta in prostorov šole ter zagotovitev potrebnih osnovnih organizacijskih ukrepov ravnatelj določi krizno skupino. Člani krizne skupine prihajajo na delo in opravljajo nujne naloge, ki so vezane na delovne naloge posameznika, kot tudi vse naloge, ki jih odredi ravnatelj. V skladu z navodili NIJZ zaposleni, ki bodo ostali na delu, uporabljajo vso zaščitno opremo (maske, razkužila, …).

  1. Naloge ravnatelja

Prosimo vas, da od staršev pridobite podatke o številu učencev, ki bodo nujno potrebovali varstvo. Na podlagi dejanskih potreb se boste v občini (lokalni skupnosti) dogovorili o šoli, ki bo zagotovila nujno varstvo učencev.

Ravnatelj v nastalih razmerah sodeluje z županom in poveljnikom Civilne zaščite na območju občine in skupaj poskrbijo za organizacijo nujnega varstva.

Ravnatelj v času od 13. 3. 2020 do 15. 3. 2020 zaposlenim, ki so v času izvajanja ukrepa zdravi in se lahko prosto gibljejo, za izvajanje delovnih obveznosti odredi ukrepe za izvajanje delovne obveznosti v skladu z okrožnico št. 6030-1/2020/8 z dne 12. 3. 2020.

Odreditev je lahko glede na razmere ustna, po sms sporočilu ali po e-pošti in se kasneje, do 19. 3. 2020, določi tudi v pisni obliki. V pisni obliki se bo kasneje določila tudi višina nadomestila plače delavcem.

Zavedamo se, da v tem trenutku še nismo uspeli odgovoriti na vsa vprašanja, ki se vam pojavljajo, zato bomo v naslednjih dneh navodila za področje dela našega direktorata sproti dopolnjevali in prilagajali razmeram, ki se naglo spreminjajo.

Lep pozdrav,

    

       Anton Baloh

             generalni direktor

   Direktorata za predšolsko vzgojo in osnovno šolstvo

Zadetkov: 297