2. 9. 2021 - ZAČETEK NOVEGA ŠOLSKEGA LETA

Kategorija: Aktualno

 

Od četrtka, 2. 9. 2021, dalje bomo organizirali:

- redni pouk za učence 1.–9. razreda z začetkom ob 8.20 po urniku, ki ga bodo učenci dobili prvi dan.

Učenci 1.–5. razreda naj prihajajo v šolo 8.00–8.10, učenci 6.–9. razreda pa 8.10– 8.20.

Učenci 1. a, 1. b in 2. a vstopajo pri vhodu v prizidku šole, učenci ostalih razredov pri glavnem vhodu. Pri vstopanju v šolo, preobuvanju, hoji po hodnikih naj učenci upoštevajo medsebojno razdaljo.

- jutranje dežurno varstvo 6.30–7.00 za prijavljene učence 1.–3. razreda v prizidku šole (vhod pri vrtcu), ki se za učence 1. razreda in 2. a oddelka nadaljuje 7.00–8.00 v prizidku šole (vhod pri vrtcu); za učence 2. b in 3. razreda se nadaljuje 7.00–8.00 v prvi učilnici pritličja v glavnem delu šole (glavni vhod);

- podaljšano bivanje in dežurno varstvo najkasnje do 16.30 za učence 1.–5. razreda glede na prijave;

- prehrano glede na prijave;

- pouk obveznih (za učence 7.–9. razreda) in neobveznih izbirnih predmetov (za učence 4.–6. razreda).


Starše ob novem šolskem letu prosimo, naj se z otroki pogovorijo o upoštevanju ukrepov za varovanje zdravja vseh nas.


Vsi delavci šole vam želimo prijetno in uspešno šolsko leto in poskrbimo, da bodo naši šolarji na poti v šolo in domov varni.

  

mag. Verica Šenica Pavletič, ravnateljica

***********************************************

Priloga: Navedbe iz okrožnice MIZŠ (Okrožnica, dodatna pojasnila) z dne 24. 8. 2021

Zaščitne maske

Odlok o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS[1]CoV-2 (Uradni list RS, št. 129/21 in 132/21), ki velja do 29. 8. 2021 določa obveznost nošenja zaščitnih mask pri gibanju in zadrževanju v vseh zaprtih javnih krajih oziroma prostorih. Zaščitna maska je obvezna tudi pri gibanju in zadrževanju na odprtih javnih prostorih oziroma krajih, če ni mogoče zagotoviti 1,5 m medosebne razdalje.

Ker se šola šteje, skladno s citiranim odlokom, za zaprt javni prostor, je nošenje zaščitnih mask, razen za izjeme, določene v 3. členu citiranega odloka, obvezno.

Izjeme:

1. otroci do dopolnjenega 6. leta starosti,

2. učenci v osnovni šoli do vključno 5. razreda, izključno ko so v matičnemu oddelku,

3. vzgojitelji predšolskih otrok in vzgojitelji predšolskih otrok-pomočniki pri opravljanju neposrednega dela z otroki,

4. višji in visokošolski učitelji, kadar predavajo za zaščitno pregrado iz stekla ali podobnega materiala,

5. govorniki v zaprtih javnih krajih oziroma prostorih, če je zagotovljena medosebna razdalja vsaj 2 metra,

6. osebe, ki izvajajo individualno športno vadbo, če je zagotovljena medosebna razdalja vsaj 3 metre,

7. osebe s posebnimi potrebami, ki jim je uporaba zaščitne maske iz objektivnih razlogov onemogočena, ter

8. učenci in dijaki pri pouku športne vzgoje in pouku športa. Pri neposredni komunikaciji z gluhimi, gluhonemimi in naglušnimi osebami se, ob upoštevanju zaščite vseh udeleženih, uporaba zaščitnih mask lahko začasno opusti, če je mogoče zagotoviti medosebno razdaljo najmanj 2 metra, uporabo vizirja ali če komunikacija s temi osebami poteka za stekleno pregrado

Zavračanje nošenja zaščitnih mask

Če učenci ne nosijo zaščitnih mask (npr. zaradi odločitve staršev), predlagamo, da starše takoj seznanite z obveznostjo nošenja zaščitnih mask, kot jo določa veljavni odlok, in jim pojasnite, da je nošenje zaščitnih mask kot nujen in učinkovit ukrep predlagala strokovna skupina Ministrstva za zdravje, da je obveznost nošenja določil odlok, ki ga je sprejela Vlada in da ravnatelj kot poslovodni in pedagoški vodja šole ne more presojati strokovnih ukrepov, ki jih predlaga zdravstvena stroka. Edini razlog, ki je lahko opravičena izjem od obveznosti nošenja mask, je zdravniško potrdilo, iz katerega izhaja, da otrok iz zdravstvenih razlogov ne sme nositi maske. Če starši učenca tudi takšne razlage ne bodo sprejeli, jih seznanite, da ste dolžni, tudi zaradi varovanja javnega zdravja, o tem podati obvestilo Inšpektoratu RS za šolstvo in šport, ki na podlagi 46. a členom Zakona o nalezljivih boleznih na področju vzgoje in izobraževanja izvaja nadzor nad ukrepi iz 39. člena istega zakona. Nadaljnje postopke bo v zvezi s tem izvedel Inšpektorat RS za šolstvo in šport. Učencem, ki so šoloobvezni, se ne sme prepovedati sodelovanja pri pouku, čeprav ne nosijo zaščitne maske.

Samotestiranje učencev in dijakov

Tako uredba kot tudi odlok določata samotestiranje učencev 7., 8. in 9. razreda ter dijakov srednjih šol, ki se redno izobražujejo. Samotestiranje izvedejo tudi otroci in mladostniki, vključeni v zavode za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov, ustanovljenih za delo z otroki s čustvenimi in vedenjskimi motnjami, ter učenci, ki so vključeni v tretjo do šesto stopnjo posebnega programa, razen če iz objektivnih razlogov to ni mogoče. Pravilnik o načinu izvajanja samotestiranja za zgodne odkrivanje okužb z virusom SARS-CoV-2 za učence in dijake, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 133/21, 23. 8. 2021, in se bo začel uporabljati 1. septembra 2021 (v nadaljnjem besedilu: pravilnik).

b) Samotestiranje

Učenci in dijaki samotestiranje izvajajo enkrat tedensko v enakih presledkih na domu. Samotestiranje je brezplačno. Učencu ali dijaku pripada pet hitrih antigenskih testov na mesec, teste pridobijo v lekarni po predložitvi kartice zdravstvenega zavarovanja.

c) Samotestestiranje se ne izvaja

Samotestiranja ne izvedejo učenci in dijaki, ki so preboleli nalezljivo bolezen COVID-19 in od začetka simptomov bolezni ni minilo več kot šest mesecev, ter tisti, ki so bili cepljeni in je od vzpostavitve zaščite proti nalezljivi bolezni COVID-19 minilo manj kot devet mesecev.

d) Pogoj za samotestiranje doma

Pogoj za samotestiranje doma je, da se učenec ali dijak počuti zdrav in brez znakov akutne okužbe dihal ali prebavil. V primeru bolezenskih znakov mora učenec ali dijak oziroma njegovi starši ali zakoniti zastopniki obvestiti njegovega izbranega osebnega zdravnika, v primeru odsotnosti izbranega osebnega zdravnika pa dežurno službo pri izvajalcu zdravstvene dejavnosti, ki nadomešča izbranega osebnega zdravnika v nujnih primerih (dežurna služba).

e) Pozitivni rezultat samotestiranja

V primeru pozitivnega rezultata testa pri samotestiranju učenec ali dijak oziroma njegovi starši ali zakoniti zastopniki nemudoma obvestijo izbranega osebnega zdravnika, v primeru odsotnosti izbranega osebnega zdravnika pa dežurno službo ali kontaktno točko zdravstvenega doma za testiranje na virus SARS-CoV-2 z metodo verižne reakcije s polimerazo (test PCR) v kraju bivanja. V primeru pozitivnega rezultata testa pri samotestiranju izbrani osebni zdravnik učenca oziroma dijaka, v primeru njegove odsotnosti, pa dežurna služba, učenca oziroma dijaka napoti na testiranje s testom PCR ali pa se za testiranje na kontaktni točki zdravstvenega doma za testiranje s testom PCR v kraju bivanja dogovorijo starši ali zakoniti zastopniki, oziroma dijaka. Učenec oziroma dijak v primeru pozitivnega rezultata testa pri samotestiranju do prejema rezultata testa PCR ostane doma v samoizolaciji in upošteva navodila Nacionalnega inštituta za javno zdravje, ki so predvidena za ta namen.

f) Obveščanje o pozitivnem rezultatu samotestiranja

O pozitivnem rezultatu testa PCR starši ali zakoniti zastopniki učenca oziroma dijak obvestijo ravnatelja vzgojno-izobraževalnega zavoda oziroma osebo, ki jo pooblasti ravnatelj, in 7 izbranega osebnega zdravnika učenca oziroma dijaka, v primeru njegove odsotnosti, pa dežurno službo.

g) Negativni rezultat samotestiranja

V primeru negativnega rezultata testa PCR se učenec ali dijak lahko udeleži pouka oziroma rednega izobraževalnega procesa ter izvajanja obšolskih in izvenšolskih dejavnosti.

h) Ravnanje ravnatelja ob sumu ali potrjenem primeru okužbe z virusom SARS-CoV[1]2 v vzgojno-izobraževalnem zavodu

Ob sumu ali potrjenem primeru okužbe z virusom SARS-CoV-2 v vzgojno-izobraževalnem zavodu ravnatelj ravna v skladu z navodili Nacionalnega inštituta za javno zdravje, ki urejajo ravnanje vzgojno-izobraževalnih zavodov, ter opredeli tesne kontakte in visoko rizične tesne kontakte učenca oziroma dijaka ter druge ukrepe, ki so potrebni za zajezitev širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2. Ravnatelj oziroma oseba, ki jo pooblasti, obvesti prepoznane kontakte učenca oziroma dijaka in spremlja epidemiološko situacijo v vzgojno-izobraževalnem zavodu.

i) Ravnanje z odpadki pri izvajanju samotestiranja

Odpadke pri izvajanju samotestiranja (npr. uporabljene robčke, testne materiale) in odpadke od čiščenja prostorov (npr. krpe za enkratno uporabo) je treba odložiti v plastično vrečo za smeti in jo, ko je polna, tesno zavezati. Vsebine vreče se ne tlači. Po odlaganju v vrečo se odpadkov ne dotika. Vrečo je treba namestiti v drugo vrečo in jo tesno zavezati ter označiti, da gre za odpadke v zvezi s samotestiranjem. Napolnjenih in označenih vreč z odpadki se ne odpira. Vrečo z odpadki je treba hraniti vsaj 72 ur ločeno od drugih odpadkov, kjer ni dostopna otrokom, preden se jo odloži v zabojnik za mešane komunalne odpadke (druge odpadke).

Zadetkov: 48