Projekt vodenje in upravljanje inovativnih učnih okolij

Kategorija: Distribuirano vodenje

Projekt vodenje in upravljanje inovativnih učnih okolij

Šola za ravnatelje je v okviru programa »Vodenje in upravljanje inovativnih učnih okolij« objavila javni razpis, ki ga financirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Naša šola je bila izbrana za sodelovanje na področju distribuiranega vodenja.

Distribuirano vodenje je v mednarodnem prostoru prepoznano kot eden bolj učinkovitih pristopov k vodenju vzgojno-izobraževalnih zavodov v 21. stoletju. Iz tega izhaja razmislek o novih oblikah vodenja, ki jih šole za to potrebujejo, predvsem pa o vlogi vodje (ravnatelja), ki lahko spremembe spodbudi, zagotovi primerno okolje in sodelavcem ponudi možnosti za vključevanje v vodenje ter omogoči razvijanje njihovih potencialov za vodenje.

Cilji razvoja področja so ugotoviti, koliko ravnatelji v slovenskih VIZ že uporabljajo elemente distribuiranega vodenja, kje so prednosti in kje so ovire za uveljavljanje distribucije vodenja, katere pogoje je potrebno zagotoviti za takšno vodenje in kako vključevati različne deležnike, razviti in poskusno izvesti program usposabljanja za vodstvene time, ki jih oblikujejo ravnatelji na posameznih VIZ in lahko vključijo pomočnike ravnateljev, vodje aktiva, vodje projektov, predstavnike staršev, predstavnike ustanovitelja ter druge deležnike šole. Šolsko razvojno skupino sestavljajo: pomočnica ravnateljice Tjaša Pirc Pezdirc, učiteljica Andreja Jernejčič Ziernfeld, učiteljica Suzana Švencbir, učiteljica Marjeta Škorjanc Kosmač, učiteljica dr. Marija Pevec in ravnateljica mag. Verica Šenica Pavletič.

Podkategorije