LOGO_DVIG_DIGITALNE-KOMPETENCE_horizontalni.png  

 

OBVESTILO

Začeli smo s popolno prenovo šolskih spletnih strani, ki bodo na novem spletnem naslovu: 

http://ossavskonaselje.si/

 Dokler pa stran ne bo v celoti prenovljena, spremljajte informacije na teh obstoječih spletnih straneh.

 

O projektu - Popestrimo šolo 2016-2021

Category: Popestrimo šolo

O projektu

Javni razpis programa Popestrimo šolo 2016-2021 delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada.Predmet javnega razpisa je sofinanciranje aktivnosti programa Popestrimo šolo 2016-2021(POŠ), namenjenih profesionalnemu usposabljanju strokovnih delavcev v osnovni in srednji šoli, s pomočjo katerih se bo izboljšalo kompetence učencev in dijakov. Javni razpis spodbuja k uporabi novih pedagoških strategij in oblik dela, v okviru katerih bodo strokovni delavci izvajali dejavnosti, ki prispevajo k razvoju ključnih kompetenc. Namen ukrepa je prispevek k razvoju inovativnih učnih okolij, v okviru katerih se ustvarjajo možnosti za krepitev ključnih kompetenc, ki so bistvena podlaga za učenje, ki podpira vse učne dejavnosti. Z ukrepom bodo ustvarjeni pogoji za izvajanje neposrednih vzgojno-izobraževalnih aktivnosti, ki niso del rednega izobraževalnega programa in niso financirane iz javnih sredstev, in sicer preko financiranja zaposlitev strokovnih delavcev. Strokovni delavci bodo kot multiplikatorji POŠ izvajali individualne in skupinske neposredne vzgojno-izobraževalne aktivnosti z učenci oziroma dijaki.Obenem bodo ustvarjene možnosti za razvijanje že pridobljenih kompetenc in spretnosti strokovnih delavcev, in sicer z diseminacijo naštetih vsebin na strokovne delavce vzgojno-izobraževalnega zavoda preko usposabljanj predvsem na izkustveni ravni, kar bo dodatno prispevalo k dvigu splošnih kompetenc učencev in dijakov, s tem pa k boljši učni uspešnosti, večjim možnostim za uspešno izobraževanje, boljši socialni vključenosti in višjemu standardu vzgojno-izobraževalnega dela v osnovni in srednji šoli. V sklopu izvajanja ukrepa se bo spodbujalo sodelovanje šol prijaviteljic z drugimi javnimi zavodi, gospodarskimi družbami in nevladnimi organizacijami v lokalnem in strokovnem okolju.

Operacije se bodo izvajale v vzhodni in zahodni kohezijski regiji.

Način delitve sredstev po regijah: 56 % za vzhodno kohezijsko regijo in 44 % za zahodno kohezijsko regijo od okvirne višine sredstev, ki so na razpolago za javni razpis. Sredstva niso prenosljiva med kohezijskima regijama.

Za namen izvajanja programa Popestrimo šolo 2016-2021 je v okviru javnega razpisa predvidena zaposlitev 50 strokovnih delavcev v 50 vzgojno-izobraževalnih zavodih, in sicer 28 v vzhodni in 22 v zahodni kohezijski regiji. Zaposlitve za obdobje trajanja projekta se predvidevajo na projektnem delovnem mestu multiplikatorja POŠ v osnovni ali srednji šoli v javnoveljavnem programu oziroma v programu s pridobljeno javno veljavnostjo, za katerega so vpisani v razvid izvajalcev javnoveljavnih programov vzgoje in izobraževanja, skladno z veljavno zakonodajo na področju vzgoje in izobraževanja.

Cilj javnega razpisa je uspešno zaključeno profesionalno usposabljanje najmanj 10.900 strokovnih in vodstvenih delavcev na področjih osnovnošolskega izobraževanja ter srednjega poklicnega, strokovnega in splošnega izobraževanja, in sicer 6.104 za vzhodno kohezijsko regijo in 4.796 za zahodno kohezijsko regijo.

Hits: 1472