LOGO_DVIG_DIGITALNE-KOMPETENCE_horizontalni.png  

 

OBVESTILO

Začeli smo s popolno prenovo šolskih spletnih strani, ki bodo na novem spletnem naslovu: 

http://ossavskonaselje.si/

 Dokler pa stran ne bo v celoti prenovljena, spremljajte informacije na teh obstoječih spletnih straneh.

 

Dvig digitalne kompetentnosti

 

 

 

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. 

Povezava do spletne strani projekta: https://www.zrss.si/projekti/dvig-digitalne-kompetentnosti/

Opis projekta

Namen projekta Dvig digitalne kompetentnosti je izboljšati kakovost in učinkovitost izobraževanja in usposabljanj ter spodbujati razvoj inovativnih učnih okolij in prožnih oblik učenja, ki bodo prispevali k dvigu digitalnih kompetenc vodstvenih in strokovnih delavcev, otrok, učencev in dijakov.

Cilj projekta je razvoj prožnejših oblik učenja s pomočjo učinkovite rabe digitalnih tehnologij v VIZ ter s tem spodbujanje strokovnih delavcev VIZ za reflektivno prakso, načrtovanje ter udejanjanje lastnega strokovnega razvoja (digitalnih strategij VIZ-a, digitalnih kompetenc strokovnih delavcev in otrok/učencev/dijakov).

Ciljne skupine, ki so vključene v projekt, so vzgojno-izobraževalni zavodi, znotraj teh pa zaposleni: strokovni delavci (ravnatelji, učitelji in drugo strokovno osebje) na področju predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja, osnovnega glasbenega izobraževanja, poklicnega in strokovnega izobraževanja, srednjega splošnega izobraževanja, vzgoje in izobraževanja otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, vzgoje in izobraževanja v dijaških domovih ter posledično otroci, učenci in dijaki.

Končna dodana vrednost programa bo glede na različno raven digitalne kompetentnosti posameznih strokovnih delavcev in VIZ-a v celoti izdelana digitalna strategija za posamezen VIZ in na osnovi strategije izvedena usposabljanja ter udejanjanje teh znanj v vzgojno-izobraževalnem procesu. Izdelava strategije bo temeljila na analizi stanja in pripravi akcijskega načrta. To pomeni, da bodo zaposleni v posameznem VIZ-u aktivni udeleženci v procesu analize ter v procesu priprave in izvajanja akcijskega načrta in s tem opolnomočeni za evalvacijo in nadgradnjo digitalne strategije znotraj zavoda tudi po zaključku programa.

Projekt Dvig digitalne kompetentnosti se od dosedanjih usposabljanj na področju digitalnih kompetenc razlikuje v izhajanju iz dejanskih potreb posameznega VIZ-a in načrtovanju strategij VIZ-a za dvig digitalnih kompetenc. 

Ugotovljeni problemi in izzivi

Kljub številnim strateškim dokumentom, strategijam, smernicam, projektom, usposabljanjem in drugim pobudam ugotavljamo, da ostaja v slovenskem šolskem prostoru problem smiselne rabe digitalne tehnologije. Zato vodstveni in strokovni delavci potrebujejo sistematično podporo za učinkovito rabo digitalnih tehnologij pri doseganju vzgojno-izobraževalnih ciljev in razvijanju digitalnih kompetenc učečih se.

Opravljene analize kažejo na nujno ukrepanje na treh področjih:

  • inovativnih pristopih pedagoškega vodenja in načrtovanja učinkovite rabe digitalnih tehnologij v VIZ,
  • pedagoških digitalnih kompetencah strokovnih delavcev VIZ-ov in
  • učinkovite rabe digitalnih tehnologij v vzgojno-izobraževalnem procesu in s tem posledično povezanem dvigu digitalnih kompetenc otrok, učencev, dijakov.

Dejavnosti v projektu

V programu bodo zasnovane, preizkušene in evalvirane raznolike dejavnosti za razvoj digitalne kompetentnosti deležnikov v vzgoji in izobraževanju:

  • različna usposabljanja in izobraževanja za profesionalni razvoj pedagoških digitalnih kompetenc strokovnih delavcev VIZ-a,
  • podporno spletno okolje za učinkovito rabo digitalnih tehnologij v VIZ-ih (interaktivni učni načrt z dodanimi pripravljenimi gradivi in povezavami, možnostjo kreiranja letne in sprotnih priprav na VIZ), orodja za samopreverjanje digitalnih pedagoških kompetenc in učinkovite rabe digitalnih tehnologij VIZ, digitalna gradiva, primeri dobre rabe),
  • vzpostavljene učeče se skupnosti digitalnih znanj in izkušenj znotraj VIZ in prenos na ostale VIZ-e,
  • priročnik za dvig digitalnih kompetenc na VIZ-u.

Pričakovani rezultati

Rezultat programa bo opolnomočenje strokovnih delavcev VIZ za razvoj digitalnih strategij VIZ-a, strokovnih, pedagoških digitalnih kompetenc strokovnih delavcev in procesno razvijanje digitalnih kompetenc otrok, učencev in dijakov.

Konzorcijski partnerji

Finančna podpora

Skupna višina sredstev, namenjena za izvedbo projekta, je 1.950.000,00 EUR.

RAZVOJNO DEMONSTRACIJSKI CENTER

1         RAZVOJNO-DEMONSTRACIJSKI CENTER OSNOVNIH ŠOL SLOVENIJE

1.1        UVOD

Osnovni namen Razvojno-demonstracijskega centra osnovnih šol Slovenije je vzpostaviti ustrezno okolje, kjer bodo različni deležniki (učenci, učitelji, šole, raziskovalci, podjetja, ustanove javnega sektorja) razvijali nove koncepte, modele, metodologije in didaktike ter nova učna orodja in pripomočke, nove organizacijske in funkcijske forme, testirali njihovo uporabnost ter demonstrirali in vpeljevali uspešne rešitve v slovenski prostor in širše. Center bo finančno samovzdržen in se bo v glavnem financiral iz konkretnih projektov RDC ter projektov z industrijo. Projekt spada v širši sklop programa Opening Up Education Slovenia, ki so ga spodbudile nosilne inštitucije izobraževanja v Sloveniji od vrtcev do univerz, industrijska in interesna združenja ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, to pa je k iniciativi povabilo Evropsko komisijo ter ministrstva vseh držav EU.

Nosilni partnerji projekta Razvojno-demonstracijskega centra osnovnih šol Slovenije so OŠ Savsko naselje, Institut Jožef Stefan, Mestna občina Ljubljana, Univerza v Ljubljani, Univerza v Mariboru, Univerza na Primorskem, Univerza v Novi Gorici ter izbrani industrijski partnerji.

Ideja za vzpostavitev Razvojno-demonstracijskega centra osnovnih šol Slovenije je zrasla iz potrebe po preboju našega osnovnošolskega sistema iz togega, ozko v kurikulum zapetega pedagoškega procesa. Nove generacije zahtevajo nov vrednostni preskok na izobraževalnem polju, saj izkazujejo drugačen način razmišljanja, prinašajo nove trende; vstopamo v nov prostor in čas, to pa prinaša nove potrebe in nove izzive.

Če želimo našo državo popeljati po poti razvoja, je zelo pomembna vloga celotnega izobraževalnega sistema.  Vizionarsko moramo pogledati naprej, saj je naše poslanstvo vzgoja in izobraževanje otrok, ki bodo v naslednjih dveh ali treh desetletjih prevzeli vodenje države v svoje roke.

Kljub množici raziskovalnih inštitucij, ki se ukvarjajo z vzgojo in izobraževanjem, opažamo primanjkljaj na področju vedenja o sodobni pedagoški teoriji in njeni aplikaciji v praksi.

Razvoj novih tehnologij spreminja obstoječe modele izobraževanja, vpliva na spreminjanje vlog izobraževalnega sistema in izobraževalnih inštitucij tudi na relaciji: šola –  učenec –  učitelj – okolica. Odprt dostop do vsebin, odprto izobraževanje, novi mediji in interaktivne aplikacije, pametne stavbe in inteligentne učilnice so že danosti in ne več razvojni projekti. Novi izobraževalni pristopi se razvijajo mnogo hitreje, kot jim lahko sledijo toga šolska zakonodaja in pravila. Ker mlade generacije dnevno uporabljajo nove tehnologije, lahko rigidna šola hitro postane dolgočasna, to pa vodi v izgubo motivacije za učenje in ustvarjanje.

V zadnjih letih nam je nevrofiziologija omogočila razumevanje dogajanja v človekovih razvijajočih se možganih. V otroški glavici se že pred rojstvom tvorijo miljarde nevronov, ki potem potujejo po natančno določeni poti v možgansko skorjo, kjer se naprej povezujejo preko nepredstavljivo velikega števila sinaps. Vsaka od teh sinaps pa čaka na sporočilo ali nek dražljaj iz zunanjega sveta. Od tega sporočila ali dražljaja je odvisno, ali se bo sinapsa obdržala in razvila ali pa odmrla. Tako je za odraščajočega otroka izjemnega pomena, da odrašča v spodbudnem domačem in tudi šolskem okolju. Kajti samo tiste sinapse, ki bodo iz prvotnega obilnega nastavka preživele, se bodo imele možnost razvijati naprej in bodo oblikovale otrokovo osebnost in njegove sposobnosti.

Spoznanja nevrofiziologije, transpersonalne psihologije, fenomenologije vzgoje in drugih ved nas zavezujejo, da na pedagoškem polju naredimo preboj. Razumevanje in pojasnitev razmerja med razvojem zavesti in načini vzpostavitve določenega stanja zavesti nam bosta omogočila kreacijo novih razmerij med uzakonjenim in skritim kurikulom.  Prepričani smo, da bodo rezultati vrhunski, če bo imel otrok spodbudno okolje doma, v vrtcu dobrega vzgojitelja, v šoli pa dobrega učitelja, ki bo znal pri otroku že zgodaj prepoznati njegova močna področja in jih razvijati.

Nekatere tematike: odprto izobraževanje, personalizacija izobraževanja, mikro izobraževanje, vertikalni kurikulum, energetsko učinkovita in v okolje integrirana šola, pametne učilnice, inteligentno upravljanje z viri, etika in transparentnost, okolje in družba, večjezikovnost in medkulturnost itd.

Read more: RAZVOJNO DEMONSTRACIJSKI CENTER