LOGO_DVIG_DIGITALNE-KOMPETENCE_horizontalni.png  

 

OBVESTILO

Začeli smo s popolno prenovo šolskih spletnih strani, ki bodo na novem spletnem naslovu: 

http://ossavskonaselje.si/

 Dokler pa stran ne bo v celoti prenovljena, spremljajte informacije na teh obstoječih spletnih straneh.

 

Popestrimo šolo 2016–2021

Category: Popestrimo šolo
Slika1              Slika2 

 

 

O projektu - Popestrimo šolo 2016-2021

Category: Popestrimo šolo

O projektu

Javni razpis programa Popestrimo šolo 2016-2021 delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada.Predmet javnega razpisa je sofinanciranje aktivnosti programa Popestrimo šolo 2016-2021(POŠ), namenjenih profesionalnemu usposabljanju strokovnih delavcev v osnovni in srednji šoli, s pomočjo katerih se bo izboljšalo kompetence učencev in dijakov. Javni razpis spodbuja k uporabi novih pedagoških strategij in oblik dela, v okviru katerih bodo strokovni delavci izvajali dejavnosti, ki prispevajo k razvoju ključnih kompetenc. Namen ukrepa je prispevek k razvoju inovativnih učnih okolij, v okviru katerih se ustvarjajo možnosti za krepitev ključnih kompetenc, ki so bistvena podlaga za učenje, ki podpira vse učne dejavnosti. Z ukrepom bodo ustvarjeni pogoji za izvajanje neposrednih vzgojno-izobraževalnih aktivnosti, ki niso del rednega izobraževalnega programa in niso financirane iz javnih sredstev, in sicer preko financiranja zaposlitev strokovnih delavcev. Strokovni delavci bodo kot multiplikatorji POŠ izvajali individualne in skupinske neposredne vzgojno-izobraževalne aktivnosti z učenci oziroma dijaki.Obenem bodo ustvarjene možnosti za razvijanje že pridobljenih kompetenc in spretnosti strokovnih delavcev, in sicer z diseminacijo naštetih vsebin na strokovne delavce vzgojno-izobraževalnega zavoda preko usposabljanj predvsem na izkustveni ravni, kar bo dodatno prispevalo k dvigu splošnih kompetenc učencev in dijakov, s tem pa k boljši učni uspešnosti, večjim možnostim za uspešno izobraževanje, boljši socialni vključenosti in višjemu standardu vzgojno-izobraževalnega dela v osnovni in srednji šoli. V sklopu izvajanja ukrepa se bo spodbujalo sodelovanje šol prijaviteljic z drugimi javnimi zavodi, gospodarskimi družbami in nevladnimi organizacijami v lokalnem in strokovnem okolju.

Operacije se bodo izvajale v vzhodni in zahodni kohezijski regiji.

Read more: O projektu - Popestrimo šolo 2016-2021

Multiplikator POŠ

Category: Popestrimo šolo

Multiplikator POŠ – predstavitev (od 1. 9. 2018)

Sem Anja Lekše, profesorica slovenščine. Na OŠ Savsko naselje sem s 1. 9. 2018 prevzela vodenje projekta Popestrimo šolo (POŠ), ki poteka pod okriljem Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport ter Evropskega strukturnega in investicijskega sklada.

Za učence bom pripravljala različne dodatne vzgojno-izobraževalne dejavnosti, ki bodo spodbujale krepitev kompetenc. Naš skupni čas bo namenjen predvsem razvijanju bralnega in slušnega razumevanja. Izpopolnjevali se bomo v pripovedovanju in se lotili različnih poustvarjalnih dejavnosti na temo prebranih besedil, pesmi, ugank in zgodb. Ker bomo spoznavali vedno nove in nove knjižne junake, si bomo hkrati tudi bogatili besedni zaklad. Razvijali bomo kreativno mišljenje in se tako spoznali z orodji za razmišljanje. Aktivno bomo sodelovali pri šolskih prireditvah in dogodkih ter tako svoje veščine razvijali tudi preko umetnosti. Zabavali se bomo z različnimi socialnimi igrami in z njimi krepili medosebne odnose, se učili strpnosti in razumevanja.

*******

Multiplikator POŠ – predstavitev (do 1. 9. 2018)

Moje ime je Tomaž Mikelj, po poklicu sem profesor zgodovine in filozofije. Z OŠ Savsko naselje smo uspešno kandidirali na razpisu Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport ter s tem šolski program za naslednjih pet let obogatili s projektom Popestrimo šolo 2016–2021. Kot multiplikator POŠ bom v okviru delovnih obveznosti izvajal neposredne individualne in skupinske vzgojno-izobraževalne dejavnosti z učenci tako, da se bom posvečal njihovim individualnim potrebam, primanjkljajem oziroma nadarjenostim, še posebno s spodbujanjem bralne pismenosti, dviga jezikovnih in socialnih kompetenc, kompetence učenja učenja, kritičnega mišljenja, razmišljanja na višjih taksonomskih ravneh, raziskovanja, inovativnosti, ustvarjalnosti, trajnostne naravnanosti in uporabe pametne tehnologije. Prav tako bom prek usposabljanj prenašal navedene vsebine na strokovne delavce svojega vzgojno-izobraževalnega zavoda, krepil svoje kompetence v obliki lastnega profesionalnega usposabljanja ter izvajal druge spremljajoče strokovne aktivnosti v okviru projekta (npr. priprave na delo, usklajevanje z vodstvom vzgojno-izobraževalnega zavoda, izdelava učnih pripomočkov, priprava gradiv, informiranje in obveščanje javnosti ipd.). Pri tem mi bodo v pomoč dosedanje delovne izkušnje. V preteklih letih sem delal v dveh muzejih (NMS in MAO), pisal pa sem tudi recenzije in strokovne članke na področju filozofije in sodeloval s Komisijo za delo zgodovinskih krožkov pri ZPMS, kjer sem trenutno tudi predsednik. V skladu s programom POŠ bom vsaj 75 odstotkov delovnega časa izvajal vzgojno-izobraževalne dejavnosti neposredno z učenci, preostanek delovnega časa pa bom namenil usposabljanju strokovnih delavcev, lastnemu profesionalnemu razvoju in vsem spremljajočim strokovnim aktivnostim.