LOGO_DVIG_DIGITALNE-KOMPETENCE_horizontalni.png  

 

OBVESTILO

Začeli smo s popolno prenovo šolskih spletnih strani, ki bodo na novem spletnem naslovu: 

http://ossavskonaselje.si/

 Dokler pa stran ne bo v celoti prenovljena, spremljajte informacije na teh obstoječih spletnih straneh.

 

Predlog za dodelitev statusa športnika/umetnika 2022/23

STATUS ŠPORTNIKA / UMETNIKA

Status učenca perspektivnega športnika lahko pridobi učenec, ki je registriran pri nacionalni panožni športni zvezi in tekmuje v uradnih tekmovalnih sistemih nacionalnih panožnih zvez. Status učenca vrhunskega športnika lahko pridobi učenec, ki doseže vrhunski športni dosežek mednarodne vrednosti.

Status učenca perspektivnega mladega umetnika lahko pridobi učenec, ki se udeležuje državnih tekmovanj s področja umetnosti. Status učenca vrhunskega mladega umetnika lahko pridobi učenec, ki dosega najvišja mesta oziroma nagrade na državnih tekmovanjih s področja umetnosti.


DOKUMENTACIJA ZA PRIDOBITEV STATUSA ŠPORTNIKA

1. Potrdilo o registraciji tekmovalca v nacionalni panožni športni zvezi,
2. potrdilo kluba o tekmovanju v nacionalni panožni športni zvezi,
3. lanski rezultati tekmovanj na državni in mednarodni ravni,
4. podpisan dogovor o prilagajanju šol. obveznosti (obrazec na spletni strani šole ali pri učiteljih šp. vzgoje).


DOKUMENTACIJA ZA PRIDOBITEV STATUSA UMETNIKA

1. dokazila o udeležbi na državnih tekmovanjih s področja umetnosti,
2. lanski rezultati z državnih tekmovanj s področja umetnosti,
3. podpisan dogovor o prilagajanju šol. obveznosti (obrazec na spletni strani šole ali pri učiteljih umetnostnih predmetov).


Dokumentacijo oddajte športnim pedagogom oziroma učiteljici glasbene umetnosti do 30. septembra 2022!

Pravilnik o prilagajanju šolskih obveznosti za učence s statusom športnika in kulturnika

OSNOVNA ŠOLA SAVSKO NASELJE
Matjaževa ulica 4,
1000 Ljubljana

December, 2013


Pravilnik o prilagajanju šolskih obveznosti za učence s statusom športnika in kulturnika

 

1. člen (status učenca športnika in učenca kulturnika)

Na podlagi 10. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o osnovni šoli (ZOsn-I, 51. člen) ter posvetu učiteljskega zbora, smo sklenili, da se učencem, ki obiskujejo OŠ Savsko naselje, ob izpolnjenih pogojih, omogoča pridobitev statusa učenca športnika oziroma učenca umetnika in s tem možnosti prilagajanja šolskih obveznosti. Tako se učencom omogoči uspešno šolanje ter hkrati uspešno nadaljevanje športne oziroma umetniške poti.


2. člen (pogoji za pridobitev statusa učenca športnika oziroma učenca umetnika)

STATUS UČENCA ŠPORTNIKA / UMETNIKA lahko pridobijo učenci / ke:

• Status vrhunskega športnika lahko pridobi učenec, ki je registriran pri nacionalni panožni športni zvezi, je dosegel vidnejšo uvrstitev na tekmovanju mednarodnega nivoja (do 5. mesta) in njegova tedenska obremenitv treningov in tekmovanj presega 10 ur.
• Status perspektivnega športnika lahko pridobi učenec, ki je registriran pri nacionalni panožni športni zvezi, tekmuje v uradnih tekmovalnih sistemih nacionalnih panožnih zvez in na nacionalnem nivoju dosega vidnejše rezultate (do 5. mesta). Njegova tednska obremenitev treningov in tekmovanj presega 5 ur.
• Status učenca vrhunskega mladega umetnika lahko pridobi učenec, ki dosega najvišja mesta oziroma nagrade na državnih tekmovanjih s področja umetnosti.
• Status učenca perspektivnega mladega umetnika lahko pridobi učenec, ki se udeležuje državnih tekmovanj s področja umetnosti.


3. člen (postopek dodelitve statusa športnika oziroma kulturnika)

Za pridobitev statusa morajo učenčevi starši (zakoniti zastopnik) do 30. septembra tekočega šolskega leta podati pisni predlog skupaj z naslednjo dokumentacijo:

• potrdilo o registraciji tekmovalca v nacionalni panožni športni zvezi,
• potrdilo kluba o tekmovanju v nacionalni panožni športni zvezi,
• rezultati tekmovanj na državni in mednarodni ravni iz preteklega oz. tekočega leta,
• podpisan dogovor o prilagajanju šol. obveznosti (obrazec na spletni strani šole).

Status pridobi učenec na podlagi oddane dokumentacije ter mnenja športnega pedagoga, razrednika in oddelčnega učiteljskega zbora. O odobritvi predloga so učenci oziroma njihovi starši (do konca oktobra tekočega šolskega leta) pisno obveščeni z odločbo o dodelitvi statusa.

Izredno (sprememba terminov treningov, prehod v drugo selekcijo, izbor v reprezentanco...) lahko učenec za pridobitev statusa zaprosi tudi med šolskim letom, odgovor o dodelitvi statusa, pa se mu poda v največ 30. dneh po vložitvi predloga.


4. člen (prilagajanje obveznosti pri ocenjevanju za učence s statusom)

Obveznosti učenca pri pouku:

• v primeru, da učenec ni pripravljen za ocenjevanje znanja, se mora opravičiti na začetku šolske ure
• vestno opravlja svoje šolske obveznosti, zastopa šolo na tekmovanjih in nastopih ter se ravna v skladu s hišnim redom,
• v primeru slabšega znanja pri določenem predmetu učitelj učencu predlaga obiskovanje dopolnilnega pouka, ki se ga mora učenec redno udeleževati, kadar je prisoten v šoli,
• vse izostanke od pouka mora vnaprej napovedati (učenec, trener ali mentor), izostanek opravičijo starši. Kadar je izostanek daljši od 5 dni morajo priložiti še uradno potrdilo kluba (panožne zveze) o odsotnosti.

Način in roki za ocenjevanje znanja:

• v primeru odsotnosti ali povečanega obsega tekmovanj, ki učencu ne dovoljujejo redne priprave na pouk, se mora z učitelji dogovoriti za ustno spraševanje ali pisno ocenjevanje znanja,
• pisno ocenjevanje s področja slovenskega jezika, matematike, tujega jezika oziroma drugega predmeta lahko opravi individualno pri rednem ali dopolnilnem pouku, če je na dan pisnega ocenjevanja opravičeno odsoten ali je imel prejšnji dan tekmovanje,
• če ni predpisane obvezne oblike ocenjevanja, skupaj z učiteljem izbere obliko, ki je zanj ugodnejša (pisno, ustno, seminarska naloga, izdelek),
• izbere čas ustnega ocenjevanja v terminu, oziroma se sam dogovori z učiteljem, kdaj želi ustno odgovarjati obravnavano učno snov; oceno mora dobiti učenec do 10 dni pred ocenjevalno konferenco, po tem času ga lahko učitelj vpraša nenapovedano pri rednih urah pouka,
• v primeru daljše odsotnosti mora učenec pridobiti vsaj eno oceno na ocenjevalno obdobje pri posameznem predmetu.

Ostale pravice in obveznosti:

• učenec redno obvešča starše in trenerje o svojem uspehu v šoli,
• učenec lahko izkoristi možnost dodatnega posvetovanja z učiteljem,
• učenec lahko v dogovoru s starši in šolo izkoristi možnost opravljanja predmetnega izpita pri določenih predmetih (status vrhunskega športnika),
• lahko se izdela podrobnejši individualni program – izvedbeni načrt – pri pouku po predhodnem dogovoru z učiteljem in šolsko svetovalno službo (status vrhunskega športnika).


5. člen (odvzem oziroma prekinitev veljavnosti statusa športnika oziroma kulturnika)

Šola lahko odloči, da se učencu status odvzame ali da v mirovanje v naslednjih primerih:

• če se ugotovi, da učenec zlorablja ugodnosti, ki mu jih status prinaša (zloraba opravičil odsotnosti od pouka),
• če se učenec nešportno, nekulturno oziroma neprimerno vede in mu je bil zato izrečen kakršenkoli vzgojni opomin,
• če se ugotovi, da se je njegov uspeh izrazito poslabšal, oziroma ne dosega zadovoljivega učnega uspeha (o tem poda mnenje oddelčni učiteljski zbor, odloča pa komisija oziroma ravnatelj),
• če je učenec ob koncu ocenjevalnega obdobja ocenjen nezadostno,
• če neopravičeno zavrne sodelovanje v šolski reprezentanci ali na šolskem tekmovanju oziroma prireditvi,
• če preneha z aktivnim treniranjem,
• če neopravičeno izostaja od pouka,
• če ne izpolnjuje svojih šolskih obveznosti in dolžnosti,
• če tako menijo njegovi starši ali otrok sam in to namero tudi pisno podajo.

Predlog za odvzem oziroma mirovanje statusa lahko poda posamezni učitelj, razrednik ali drugi delavci šole.

Pred odločitvijo o mirovanju ali prenehanju statusa si mora ravnatelj pridobiti mnenje celotnega učiteljskega zbora.

O odvzemu oziroma času mirovanja statusa odloči celotni učiteljski zbor v 15 dneh po prejemu utemeljenega pisnega predloga. Med mirovanjem statusa učenec ne more uveljavljati pravic, ki so mu bile z njim dodeljene.

Status preneha veljati s koncem šolskega leta.

6. člen (končne določbe)

Ta pravila so objavljena na spletni strani Osnovne šole Savsko naselje z dnem 01. 01. 2014 in začnejo veljati z naslednjim dnem.


Ravnateljica:
Verica Šenica Pavletič