Nadarjeni učenci

Kategorija: NADARJENI UČENCI

Nadarjeni učenci

Nadarjeni učenci so po Zakonu o osnovni šoli (11. člen) učenci, ki izkazujejo visoko nadpovprečne sposobnosti mišljenja ali izjemne dosežke na posameznih učnih področjih, v umetnosti ali športu. Šola tem učencem zagotavlja ustrezne pogoje za vzgojo in izobraževanje tako, da jim prilagodi vsebine, metode in oblike dela ter jim omogoči vključitev v dodatni pouk, druge oblike individualne in skupinske pomoči ter druge oblike dela.
Aktivnosti, povezane z odkrivanjem in delom z nadarjenimi učenci vodi svetovalna služba v sodelovanju z učenci, starši, razredniki in ostalimi učitelji mentorji.

 

Koncept odkrivanje in delo z nadarjenimi učenci v devetletni osnovni šoli

Leta 1999 je strokovni svet RS za splošno izobraževanje sprejel Koncept: NADARJENI – ODKRIVANJE IN DELO Z NADARJENIMI V OSNOVNI ŠOLI


Koncept odkrivanja in dela z nadarjenimi učenci v devetletni OŠ temelji na eni najpogosteje uporabljenih definicij v svetu, ki je zapisana tudi v ameriškem Zakonu o izobraževanju nadarjenih iz leta 1978 in iz leta 1988. Po tej definiciji so nadarjeni ali talentirani tisti otroci in mladostniki, ki so bodisi na predšolski stopnji, v osnovni ali srednji šoli pokazali visoke dosežke ali potenciale na intelektualnem, ustvarjalnem, specifično akademskem, vodstvenem ali umetniškem področju in ki poleg rednega šolskega programa potrebujejo posebej prilagojene programe in aktivnosti.

 

Odkrivanje nadarjenih učencev

Odkrivanje nadarjenih učencev poteka v treh stopnjah:

1. Evidentiranje učencev

Prva stopnja je evidentiranje učencev, ki bi lahko bili nadarjeni. Ta poteka na osnovi različnih kriterijev brez testiranj ali uporabe posebnih ocenjevalnih pripomočkov:

- učni uspeh: učenec dosledno izkazuje odličen uspeh,
- dosežki: izjemni dosežki pri likovni, glasbeni, tehnični, športni vzgoji in drugih dejavnostih,
- učiteljevo mnenje, ki si ga je o učencu oblikoval med vzgojno-izobraževalnim procesom,
- tekmovanja: udeležba in dobri rezultati na regijskih in državnih tekmovanjih,
- hobiji: trajnejše aktivnosti, za katere ima učenec močan interes in v katerih dosega nadpovprečne rezultate,
- mnenje šolske svetovalne službe.

V skupino evidentiranih učencev so izbrani učenci, ki izpolnjujejo vsaj enega od navedenih kriterijev.

 

2. Identifikacija učencev

Druga stopnja je identifikacija nadarjenih učencev, ki jo opravimo v 4. razredu devetletne OŠ. Zajema poglobljeno in podrobnejšo strokovno obravnavo evidentiranih učencev in vključuje sledeča merila:

- ocena učiteljev (ocenjevalne lestvice nadarjenosti),
- test sposobnosti (Ravenove progresivne matrice),
- test ustvarjalnosti (Torrancev test besedne ustvarjalnosti).

Kot nadarjeni so identificirani tisti učenci, ki so vsaj na enem od kriterijev dosegli rezultat, ki sodi med 10 odstotkov najboljših v Sloveniji.

 

3. Seznanitev in mnenje staršev

Seznanitev in mnenje staršev je zadnja stopnja odkrivanja nadarjenih, ko svetovalna služba skupaj z razrednikom seznani starše, da je bil njihov otrok spoznan za nadarjenega in pridobi tudi njihovo mnenje o otroku. Za vse tri stopnje pri identifikaciji nadarjenih učencev šolska svetovalna služba pridobi pisno soglasje staršev. Za učence, ki so bili zaradi različnih vzrokov pri postopku odkrivanja izpuščeni oziroma spregledani, se postopek izvede v celoti v drugi ali tretji triadi. Odkrite nadarjene učence se tekoče spremlja (procesna diagnostika), zanje šola pripravi tudi letne individualizirane programe dela, ob koncu petega razreda pa jih šola povabi tudi na TABOR ZA NADARJENE UČENCE.