Nasilje

Kategorija: NASILJE

RAVNANJE ŠOLSKIH STROKOVNIH DELAVCEV V PRIMERU SUMA DRUŽINSKEGA NASILJA

 

Kaj je nasilje v družini? 

Nasilje v družini je vsaka uporaba fizičnega, spolnega, psihičnega ali ekonomskega nasilja enega družinskega člana proti drugemu družinskemu članu oziroma zanemarjanje družinskega člana.
Otrok je žrtev nasilja tudi, če je prisoten pri izvajanju nasilja nad drugim družinskim članom ali živi v okolju, kjer se nasilje izvaja.
Fizično nasilje je vsaka uporaba fizične sile, ki pri družinskem članu povzroči bolečino, strah ali ponižanje, ne glede na to, ali so nastale poškodbe.
Spolno nasilje so ravnanja s spolno vsebino, ki jim družinski član nasprotuje, je vanje prisiljen ali zaradi svoje stopnje razvoja ne razume njihovega pomena.
Psihično nasilje so ravnanja, s katerimi povzročitelj nasilja pri družinskem članu povzroči strah, ponižanje, občutek manjvrednosti, ogroženosti in druge duševne stiske.
Ekonomsko nasilje je neupravičeno nadzorovanje ali omejevanje družinskega člana pri razpolaganju z dohodki oziroma upravljanju s premoženjem, s katerim družinski član samostojno razpolaga oziroma upravlja ali neupravičeno omejevanje razpolaganja oziroma upravljanja s skupnim premoženjem družinskih članov.
Zanemarjanje je oblika nasilja, kadar oseba opušča dolžno skrb za družinskega člana, ki jo potrebuje zaradi bolezni, invalidnosti, starosti, razvojnih ali drugih osebnih okoliščin.
 

Dolžnost ravnanja in prijave 

Strokovni delavec šole mora ne glede na določbe o varovanju poklicne skrivnosti takoj obvestiti center za socialno delo, policijo ali državno tožilstvo, kadar sumi, da je otrok žrtev nasilja.
Šola je dolžna izvesti vse postopke in ukrepe, ki so potrebni za zaščito žrtve glede na stopnjo njene ogroženosti in zaščito njenih koristi in pri tem zagotoviti spoštovanje integritete žrtve.
Če je žrtev nasilja otrok, imajo koristi in pravice otroka prednost pred koristmi in pravicami drugih udeleženk oziroma udeležencev postopka.
Kadar VIZ dvomi, ali je posamezni dogodek nasilje ali sum kaznivega dejanja nasilja nad otrokom, se o tem posvetuje z drugimi strokovnimi službami (policijo, CSD).
Strokovni delavci VIZ naj sodelujejo tudi z neformalnimi klici na CSD, v katerih se medsebojno obveščajo ali posvetujejo, kako ravnati v določenih situacijah. VIZ se lahko pri vprašanjih s področja nasilja v družini obrne na regijskega koordinatorja/regijsko koordinatorico za preprečevanje nasilja (pri CSD), ki lahko organizira tudi strokovno izobraževanje/posvet za delavce VIZ.
 

Postopek prijave suma nasilja v družini 

Učitelj ali drug delavec VIZ, ki je pri otroku opazil spremembe, ki bi lahko bile posledice nasilja, ali mu je otrok zaupal, da je žrtev nasilja, ali ima učitelj ali drug delavec VIZ informacijo o nasilju od tretje osebe ali pa je bil sam priča nasilja, takoj:

1. obvesti o tem svetovalnega delavca VIZ ali v njegovi odsotnosti ravnatelja ali pomočnika ravnatelja,


2. sam ali s svetovalnim delavcem naredi zapis dogodka, opažanj, pridobljenih informacij ali pogovora z otrokom (povezava do obrazca za zapis je na koncu dokumenta).


3. ravnatelj ali svetovalna služba VIZ v telefonskem pogovoru isti dan oziroma najpozneje v 24 urah po narejenem zapisu dogodka obvesti CSD, policijo ali državno tožilstvo o sumu nasilja v družini nad otrokom in CSD pošlje pisno prijavo nasilja skupaj z zapisom dogodka.

VIZ obvesti starše o opravljeni prijavi suma nasilja takrat, ko presodi, da je to v korist otroka.
Prijava z zapisom dogodka in tudi poročilo o otroku sta del spisovne dokumentacije, ki se vodi na CSD, in del osebne mape, ki jo vodi VIZ.
VIZ ni pristojen za zbiranje dokaznega gradiva v zvezi s sumom nasilja nad otrokom v družini (npr. fotografiranje otrok, snemanje pogovora itd.).
VIZ lahko spremlja otroka v stikih z zdravstveno službo, če je to v otrokovo korist, zato da daje otroku čustveno podporo, pri čemer postopek vodi policija v sodelovanju s CSD.
 

4. Svetovalni delavec VIZ najpozneje naslednji delovni dan po telefonski prijavi nasilja CSD, policiji ali državnemu tožilstvu skliče interni tim VIZ, ki ga sestavljajo svetovalna služba VIZ, razrednik oziroma vzgojitelj otroka, ki je žrtev nasilja, in učitelj oziroma drug delavec VIZ, ki je naredil zapis dogodka. Vsaj na prvem sestanku mora biti navzoč tudi ravnatelj.

Vodja internega tima je svetovalni delavec VIZ. Naloge vodje internega tima so:
– skrb za izmenjavo informacij med člani internega tima,
– usklajevanje dejavnosti v okviru VIZ,
– obveščanje ravnatelja o vseh oblikah pomoči otroku, ki je žrtev nasilja,
– če CSD skliče multidisciplinarni tim za obravnavo nasilja v družini sodeluje v njem kot predstavnik VIZ in o dejavnostih multidisciplinarnega tima obvešča ostale člane internega tima,
– s člani multidisciplinarnega tima izmenjuje informacije za razjasnitev okoliščin, potrebnih za zaščito in pomoč otroku po telefonu, elektronski pošti in na sejah multidisciplinarnega tima,
– sodeluje pri načrtovanju, izvajanju, usklajevanju in spremljanju dejavnosti multidisciplinarnega tima za zaščito in podporo otroka,
– seznanja člane multidisciplinarnega tima z aktivnostmi VIZ pri zagotavljanju pomoči otroku, ki je žrtev nasilja in skrbi za usklajevanje aktivnosti VIZ z aktivnostmi drugih organov,
– posreduje multidisiciplinarnemu timu mnenje internega tima o načinu zagotavljanja koristi otroka, ki je žrtev nasilja, pri obravnavi primera,
– dejavno sodeluje pri izdelavi ocene ogroženosti otroka, ki je žrtev nasilja, in oblikovanju načrta pomoči v okviru multidisicplinarnega tima.
  
Naloge internega tima pri obravnavi vseh primerov nasilja so:
– dogovor o načinu podpore in pomoči otroku, ki je žrtev nasilja, v VIZ,
– določitev nalog posameznih članov internega tima in drugih strokovnih delavcev z namenom pomagati otroku pri soočanju s posledicami nasilja in pri njegovem aktivnem sodelovanju v postopkih drugih organov z namenom zagotavljanja njegove dolgoročne varnosti in določitev rokov za njihovo izvedbo,
– izmenjava informacij o dinamiki nasilja nad otrokom, ki je žrtev nasilja, in posledicah nasilja,
– sodelovanje s CSD, policijo in sodiščem,
– sprejetje odločitve o zaključku dela internega tima na podlagi evalvacije dela in uspešnosti internega tima ter svetovalnega dela z otrokom, ki je žrtev nasilja.
– seznanitev drugih strokovnih delavcev VIZ s primerom nasilja, če je to potrebno za njihovo nadaljnje delo z otrokom in za pomoč oziroma svetovanje otroku,
– izdelava načrta pomoči VIZ oziroma svetovanja otroku, po potrebi v sodelovanju z drugimi strokovnimi delavci VIZ,
– v sodelovanju z ravnateljem načrtovanje ukrepov za zaščito zaposlenih v VIZ pred morebitnim nasiljem, povezanim z obravnavanim primerom,
- kadar interni tim oceni, da se izvajanje nasilja nad otrokom po prijavi CSD nadaljuje ali da postopek CSD za zaščito otroka poteka prepočasi ali ni dovolj učinkovit, ravnatelj o tem obvesti predstojnika pristojnega CSD,
- če postopek še vedno poteka prepočasi ali ni dovolj učinkovit, ravnatelj o tem obvesti socialno inšpekcijo.
– sprejetje dogovora o načinu sodelovanja s staršem ali skrbnikom otroka, ki je žrtev nasilja,
– usklajevanje aktivnosti VIZ z aktivnostmi drugih organov v skladu z dogovori na multidisciplinarnem timu,
– oblikovanje mnenja, na katere okoliščine primera nasilja naj bo multidisciplinarni tim pozoren pri nudenju pomoči otroku, ki je žrtev nasilja, da bodo v postopku obravnave nasilja varovane njegove koristi,
– spremljanje dejavnosti CSD, policije in sodišča.
 
 

5. Če VIZ pošlje CSD prijavo in zapis dogodka o sumu nasilja, je CSD dolžan v petih dneh po prejemu prijave in zapisa dogodka poslati VIZ povratne informacije, in sicer:

· ime in priimek nosilca primera,
· kontaktne podatke nosilca primera (številko telefona in telefaksa, e-naslov),
· številko zadeve/spisa,
· informacijo o opravljenih začetnih dejavnostih in predvidene naloge za nadaljnjo obravnavo ter okviren časovni načrt (pridobitev poročil, obisk na domu, sklic tima ipd.), če CSD oceni, da je to potrebno.
 
 

RAZGOVOR Z OTROKOM V PROSTORIH VIZ

Če otrok v VIZ naznani, da je bil s strani staršev (ali drugih članov družine) deležen nasilja (gre za sum storitve kaznivega dejanja in ogroženost s strani družinskih članov), VIZ o tem obvesti policijo, ta pa obvesti CSD. Policija in CSD skupaj opravita razgovor z otrokom v prostorih VIZ brez vnaprejšnje vednosti staršev. Starše o opravljenem razgovoru čim prej obvesti policija. Policija in CSD ravnata enako, če prijavo o suma nasilja nad otrokom pošljejo drugi mogoči prijavitelji (npr. zdravstvo, anonimna prijava idr.).
Če CSD že vodi postopek ugotavljanja ogroženosti otroka in se izkaže potreba, da CSD opravi razgovor z otrokom v VIZ brez prisotnosti staršev, VIZ omogoči CSD-ju razgovor v prostorih VIZ. V tem primeru starše o opravljenem razgovoru z otrokom obvesti CSD.
Strokovni delavec VIZ je lahko navzoč pri razgovoru z otrokom zaradi čustvene podpore otroku.
 
 

PREPOVED PRIBLIŽEVANJA

Če je kot kraj, na katerega se nanaša ukrep prepovedi približevanja, določen VIZ, ali če je oškodovanec, na katerega se nanaša ukrep prepovedi približevanja, otrok ali mladoletnik, ki obiskuje VIZ, policisti o osebnih podatkih oškodovanca, osebnih podatkih povzročitelja nasilja, času trajanja ukrepa, razdalji, na katero se povzročitelj nasilja ne sme približati oškodovancu in o drugih pomembnih podatkih za varnost oškodovanca obvestijo odgovorno osebo VIZ.
Ustno obveščanje opravijo policisti takoj, naknadno pa v roku, ki ni daljši od 24 ur, pošljejo tudi pisno obvestilo.
V primeru kršitve izrečenega ukrepa prepovedi približevanja odgovorna oseba VIZ o tem takoj obvesti policijo.
 
 
 
 

Pomembni dokumenti
 

Besedilo je nastalo na podlagi sledečih dokumentov:
 
· Zakon o preprečevanju nasilja v družini 
· Pravilnik o obravnavi nasilja v družini za vzgojno-izobraževalne zavode
· Dogovor v zvezi z opravljanjem nalog za zaščito otrok, ki izhajajo iz Zakona o preprečevanju nasilja v družini
 
 
 
OSTALE KORISTNE POVEZAVE:
MDDSZ: http://www.mddsz.gov.si/si/delovna_podrocja/druzina/preprecevanje_nasilja_v_druzini
POLICIJA (Nasilje v družini – informacije o postopku na policiji):
http://www.policija.si/index.php/preventiva-/preventiva/67685-nasilje-v-druini-informacije-o-postopku-na-policiji 
OBRAZEC: Zapis o nasilju nad otrokom
http://www.uradni-list.si/files/RS_-2009-104-04667-OB~P001-0000.PDF#!/pdf