SKLEP O USTANOVITVI ŠOLSKEGA SKLADA OSNOVNE ŠOLE SAVSKO NASELJE

Kategorija: Šolski sklad

Na podlagi 135. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanje - uradno prečiščeno besedilo (Ur. 1. RS, št. 16/07) je Svet Osnovne šole Savsko naselje na seji dne 26. 2. 2008 sprejel

 

S K L E P

O USTANOVITVI ŠOLSKEGA SKLADA OSNOVNE ŠOLE SAVSKO NASELJE

I. SPLOŠNE DOLOČBE 

1. člen

S tem sklepom se določi namen ustanovitve in način delovanja sklada, sestavo in pristojnosti organov sklada, način zagotavljanja in razpolaganja s sredstvi sklada in nadzor nad delovanjem sklada.

 

II. NAMEN IN DEJA VNOST  SKLADA

2. člen

Sklad se ustanovi za:

-          pridobivanje sredstev iz prispevkov domačih in tujih fizičnih in pravnih oseb, donacij, zapuščin in iz 

-          drugih virov,

-          financiranje dejavnosti posameznega razreda ali oddelka, ki niso sestavina izobraževalnega 

-          programa, oziroma se ne financirajo iz javnih sredstev,

-          nakup nadstandardne opreme,

-          zagotavljanje sredstev za spodbujanje razvojne in raziskovalne dejavnosti učencev, 

-          pomoč socialno šibkim učencem.

 

3. člen

Upravni odbor sklada v soglasju s Svetom šole pripravi vsako leto program dela, ki je osnova za pridobivanje sredstev.

Pridobljena sredstva morajo biti porabljena za namen oziroma razred ali oddelek za katerega so bila zbrana. Sredstva se vodijo na posebnem evidenčnem računu zavoda.

Kadar so pridobljena sredstva porabljena za nakup osnovnih sredstev, se slednja vodijo v bilanci osnovnih sredstev šole.

 

4. člen

Pri izbiri izvajalcev, nakupu blaga itd. Upravni odbor uporablja določila Zakona o javnih  naročilih.

 

III. PRISTOJNOSTI UPRAVNEGA ODBORA IN PREDSEDNIKA SKLADA

 5. člen

Upravni odbor sklada ima predsednika in šest članov. Člane odbora imenuje Svet staršev.

Upravni odbor sestavljajo: 

-          trije predstavniki šole, ki jih predlaga svet šole,

-          štirje predstavniki staršev, ki jih predlaga svet staršev.

Člani odbora izmed sebe izvolijo predsednika Upravnega odbora in namestnika predsednika. 

 

6. člen

Mandat članov Upravnega odbora je dve leti. Člani Upravnega odbora so vanj lahko ponovno imenovani.

 

7. člen

Upravni odbor sklada:

-         v soglasju s svetom šole sprejme letni program dela s finančnim načrtom po oddelkih in za zavod v celoti,

-         sprejme poročilo o realizaciji letnega programa dela,

-         določa merila za dodeljevanje sredstev za socialne pomoči,

-         oblikuje in posreduje ponudbe za sodelovanje, sponzorstvo in donatorstvo fizičnim in pravnim osebam,

-         skrbi za promocijo sklada,

-         odloča o nakupu nadstandardne opreme na podlagi izvedenih javnih razpisov oziroma pridobljenih ponudb,

-         odloča o pritožbah.

Za svoje delo lahko Upravni odbor sprejme pravila sklada.

 

8. člen

Upravni odbor sklada se konstituira na prvi seji, ki jo do izvolitve predsednika skliče in vodi ravnatelj.

 

9. člen

Upravni odbor odloča na sejah z večino glasov vseh članov. Upravni odbor o predlogih sklepov glasuje praviloma javno, izjemoma pa tudi tajno. O tem odloči večina vseh članov Upravnega odbora. O svojih sejah Upravni odbor vodi zapisnik.

 

10. člen

Predsednik Upravnega odbora sklada zastopa in predstavlja Sklad ter je sopodpisnik pogodb, ravnatelj šole pa je v skladu s sklepi Upravnega odbora pooblaščen, da v imenu in za račun sklada sklepa vse pogodbe ter opravlja druge pravne posle.

 

11. člen

Za zakonitost delovanja sklada je odgovoren ravnatelj šole.

Administrativno-tehnična in računovodska opravila za sklad opravlja šola.

 

IV. OBVEŠČANJE O DELOVANJU SKLADA

12. člen

Upravni odbor sklada o svojem delovanju obvešča svet staršev, ravnatelja, svet šole in javnost. Najmanj enkrat letno o svojem delovanju obvesti vse starše.

 

V. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA

13. člen

Sklep o ustanovitvi sklada prične veljati, ko ga sprejme Svet zavoda.

 

 

V Ljubljani, dne 26. 2. 2008                                               

                                                                                                                       Predsednica sveta šole: Marija ŽABJEK          

Zadetkov: 771