Kronološki pregled

Kategorija: Kronološki pregled

 

Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Savsko naselje

 

 LETO  DOGODKI
 pomlad 1957  pričetek gradnje šole (osrednja stavba)
 1.10.1958  pouk začne obiskovati 291 učencev v osmih oddelkih
 pouk poteka šest dni v tednu
 april 1959  končana gradnja
 23.5.1959  uradna otvoritev OŠ Borisa Kidriča s proslavo
 jesen 1959  popolna osemletka s 27 oddelki, 921 učenci v dveh izmenah
 v oddelku je približno 42 otrok
 april 1961  dograjena enonadstropna stavba za vrtec Mladi rod, šolsko kuhinjo in nekaj nižjih razredov
 šolsko leto 1963/64  1298 učencev v 39 oddelkih, kar je največ učencev v zgodovini naše šole
 9.3.1966  zgrajena velika telovadnica
 leto 1968  začetek urejanja okolice šole
 leto 1969  otvoritev športnih igrišč
 jesen 1969  uvedba kabinetnega pouka
 april 1970  otvoritev male telovadnice in šolskega bazena
 leto 1986  otvoritev zobne ambulante
 leto 1994  prenovljena zobna ambulanta po zaslugi mednarodnega RK
 november 1994  zgrajena nova kuhinja z veliko jedilnico
 julij 1996  pričetek obnove učilnic in sanitarij v osrednji stavbi ter gradnje prizidka
 jesen 1996  mestna občina Ljubljana oskrbi šolo z devetimi računalniki
 februar 1997  dokončan prizidek šole
 v njem so knjižnica s čitalnico, zbornica, likovna učilnica, pisarni svetovalne službe
 otvoritev računalniške učilnice
 marec 1997  zaprli prizidek za nižjo stopnjo
 1.9.1997  otvoritev popolnoma prenovljenega prizidka
 šola ima 28 učilnic, 20 oddelkov, 458 učencev
 leto 1997  sprememba imena šole v OŠ Savsko naselje
šolsko leto 1999/2000  uvedba devetletne OŠ v 1. in 7. razredu
šolsko leto 2001/2002  prva generacija devetletke zaključi osnovnošolsko obveznost
šolsko leto 2005/2006  na novo urejeno dvorišče pred glavnim vhodom šole
šolsko leto 2006/2007  prenovljene šolske avle z novimi garderobnimi omarami v osrednji stavbi
 Poteka sistematično vzdrževanje vseh šolskih prostorov (beljenje učilnic, brušenje ali menjava parketa).
 Med poletnimi počitnicami poteka v dogovoru z MOL prenova pritličnih prostorov prizidka.
šolsko leto 2007/2008  V začetku šolskega leta začne pritličje prizidka šole in del šolskega igrišča v dogovoru z MOL uporabljati zasebni vrtec Mali svet. 
 Pri spomeniku Borisa Kidriča se naredi nov vhod v šolo.
 Med šolskim letom se nadaljuje vzdrževanje notranjih šolskih površin.
 Med poletnimi počitnicami poteka za potrebe vrtca celostna prenova prvega nadstropje prizidka šole, ureja se zunanje površine. Šolsko opremo se preseli v osrednji del stavbe.  Zamenjana so okna na severni strani stavbe,  okrog celotne šolske površine je postavljena ograja, otroško igrišče se opremi z novo talno podlago in igrali, na novo se asfaltira kotalkališče.
 Večje notranje pridobitve so preureditev šolske knjižnice, menjava tlaka v pritličju šole v vhodni avli do učilnice za gospodinjstvo, v hodniku pri garderobah bazena ter v notranjem veznem hodniku od pritličja do drugega  nadstropja, prebeljenih je pet učilnic, garderobe za telovadnico in vezni hodniki pri bazenu, do kuhinje in do telovadnic.
 Z novo računalniško opremo se posodablja računalniško in druge učilnice.
šolsko leto 2008/2009

 Učenci od 1. - 3. razreda začnejo uporabljati vhod pri spomeniku Borisa Kidriča, prvo nadstropje prizidka šole v dogovoru z MOL uporablja vrtec Jelka.

 Z novimi stroji se opremi učilnico za tehniko.

 Med poletnimi počitnicami se zamenja azbestno kritino na osrednjem delu stavbe, v celoti se prenovi veliko telovadnico, v nekdanji sejni sobi se oblikuje prostorno in sodobno opremljeno računalniško učilnico. Delno se prenovi  garderobe pri bazenu, menja se tlak pri vhodu, nadaljuje se z vzdrževanjem učilnic in njihovim opremljanjem s sodobno učno tehnologijo. Učilnico za fiziko in angleščino se opremi z interaktivnima tablama.

šolsko leto 2009/2010  Konec septembra smo odprli prenovljeno veliko telovadnico.
 Na novo je opremljena učilnica za glasbo.
 Julija in avgusta 2010 se je prenovilo parket v petih učilnicah v 2. nadstropju in v eni učilnici v pritličju. Učilnico za fiziko se je preuredilo v naravoslovni laboratorij, poleg učilnice se je uredil kabinet za matematiko in fiziko.
 Z monitorji, računalniki, prenosnimi računalniki in projektorji se posodablja učno tehnologijo v šoli.
šolsko leto 2010/2011  Novembra 2010 se je znotraj šolskega igrišča začelo postavljati novo ograjeno otroško igrišče.
 Julija 2011 se je začela prenova parketa v učilnici v pritličju in v zbornici. V veznem hodniku od zbornice do jedilnice se je menjalo talno oblogo.
 Potekala so dela v bazenu - preurejanje školjke bazena, električna napeljava in hodnik pred bazenom, ki so ga učitelji s prostovoljnim delom opremili s poslikavami
 Prebeljeni so bili šolski sanitarni prostori, tri učilnice, garderoba pri bazenu, hodnik pri bazenu in nekaj vrat učilnic v pritličju šole.
šolsko leto 2011/2012

 Uredili smo zasilno toplotno postajo za športni trakt in prizidek šole, zamenjali okna in vrata v kuhinji ter sanirali bazen in kanalizacijo pod kuhinjskim delom šole.

 V 1. nadstropju smo montirali multimedijski ekran.

 Življenje in delo na šoli smo obogatili s številnimi projekti.
 Šola je izvajala tri projekte na mednarodni ravni: projekt eTwinning, projekt Trajno sodelovanje med učenci in učitelji dvojezične ljudske šole “Peter Rosegger” v Diči vasi (Gödersdorf) na Koroškem v Republiki Avstriji in  Osnovne šole Savsko naselje v Ljubljani in projekt Fibonacci. Na državni ravni smo izvedli deset projektov, na mestni enega in na šolski ravni štirinajst. Že drugo leto je potekal projekt v sodelovanju ZRSŠ Nemščina kot  obvezni drugi tuj jezik. 

šolsko leto 2012/2013

 Večja prenovitvena dela: prenova toplotne postaje za osrednji del šole, januarja in februarja 2013 obnovitev strehe na prizidku šole.

 Za popestritev obveznega programa šole smo izvedli številne projekte;
 tri projekte na mednarodni, deset na državni ravni, šest na mestni in devet na šolski ravni.

 Najodmevnejši dogodek, ki je šolo povezal z lokalnim okoljem, je bila prireditev Block party 4.

šolsko leto 2013/2014  Na šoli vzpostavimo elektronski dnevnik za dokumentiranje ur pouka.

 Avgusta 2013 se šoli vrne v uporabo dve učilnici v pritličju prizidka šole.

 Izvede se sanacija strehe nad jedilnico ter obrez in posek dreves okoli šole.

šolsko leto 2014/2015

 Šola postane del Konfucijeve učilnice, ki deluje v sklopu Konfucijevega inštituta Ljubljana.

 Z novimi osebnimi, prenosnimi računalniki, LCD monitorji, projektorji in interaktivno tablo se nadaljuje posodabljanje IKT na šoli.

 V šolski kuhinji in bazenu potekajo v času poletnih počitnic manjša prenovitvena dela.

 Šoli se vrne v uporabo kabinet in učilnica v pritličju prizidka šole.

šolsko leto 2015/2016

 Posodabljanje optičnega omrežja izvedeno do konca leta 2015.

 Poleg šolske knjižnice se začne vzpostavljati učilnica za mediacijo.

 Med poletnimi počitnicami se v prizidku šole prenovi sanitarije, v pritličju glavne zgradbe pa ena učilnica.

šolsko leto 2016/2017

 Celostna prenova učilnice v pritličju glavnega dela stavbe z menjavo parketa in vodovodne napeljave.

 Učilnici dveh petih razredov se opremi z novimi stoli in klopmi, zgodovinsko učilnico s celotno pohištveno opremo, učiteljsko zbornico z novimi stoli.

 Opremi se učilnico za mediacijo.

 Med poletnimi počitnicami poteka celostna prenova moških sanitarij v glavnem delu stavbe.

 Nadaljuje se opremljanje prostorov z IKT.

šolsko leto 2017/2018

 V oktobru 2017 poteka energetska sanacija na šoli; zamenja se razsvetljavo v telovadnicah, šolske prostore se opremi s sodobnejšimi varčnejšimi svetili in radiatorje z varčnimi ventili.

 Spomladi se zeleno površino pred šolo okrasi s tremi novimi cvetličnimi gredicami.

 Med poletnimi počitnicami poteka celostna prenova ženskih sanitarij v glavnem delu stavbe.