Projekt »Vzpostavitev, dopolnitev in pilotni preizkus modela ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti na področju vzgoje in izobraževanja – OPK«

Kategorija: OPK

Projekt »Vzpostavitev, dopolnitev in pilotni preizkus modela ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti na področju vzgoje in izobraževanja – OPK«

OŠ Savsko naselje je bila na podlagi javnega razpisa Šole za ravnatelje izbrana kot razvojna šola v okviru projekta OPK - Vzpostavitev, dopolnitev in pilotni preizkus modela ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti na področju vzgoje in izobraževanja, ki je financiran s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport in iz sredstev Evropskega socialnega sklada.

Cilj izvedbe programa je vzpostaviti nacionalni sistem ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti s pripadajočimi kazalniki na vseh ravneh izvajanja vzgoje in izobraževanja (vrtec, osnovna šola, srednje splošno in srednje strokovno izobraževanje). Naša šola je vključena v razvojne aktivnosti in pilotno preizkušanje elementov modela ter v razvoj obveznih referenčnih okvirov za uvajanje izboljšav v šole/vrtce v povezavi s samoevalvacijo šol.

V projektu se povezujemo tudi z ostalimi šolami. Potekajo redna mesečna srečanja (delovne skupine), ki jih koordinira Šola za ravnatelje z ostalimi partnerji. Skupne razvojne aktivnosti in srečanja načrtujemo in izvajamo s pilotno šolo, OŠ Marezige, katere predstavniki so že obiskali našo šolo. Na nivoju šole projekt vodiva dr. Marija Pevec in ravnateljica mag. Verica Šenica Pavletič.