Postopek usmerjanja otrok s posebnimi potrebami

Kategorija: POSTOPEK USMERJANJA

Postopek usmerjanja otrok s posebnimi potrebami določa Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (ZUOPP-1)
 

KAKO PRIČETI POSTOPEK USMERJANJA?

 

- Starši ali mlajša polnoletna oseba vloži zahtevo za uvedbo postopka usmerjanja pri ZRSŠ http://www.zrss.si/pdf/051113081356_priloga1.pdf

- Šola, vrtec ali zavod poda poročilo o otroku. http://www.zrss.si/pdf/051113081757_priloga4.pdf

- Strokovna dokumentacija.

- Osnovna šola je lahko vlagatelj, kadar kljub delu z otrokom v skladu s Konceptom dela-učne težave v osnovni šoli, upoštevanjem individualizacije in diferenciacije dela ter ponavljanju razreda otrok ne napreduje, starši pa ne želijo podati zahteve za uvedbo postopka usmerjanja (vroči tudi staršem).

- Vložnik zahteve za uvedbo postopka usmerjanja mora vlogi obvezno priložiti razpoložljivo strokovno dokumentacijo (zdravstvena, psihološka, specialno pedagoška, socialna in druga poročila).

- Del strokovne dokumentacije je tudi zapis pogovora z otrokom o postopku usmerjanja, razen če tega zaradi njegove starosti ali sposobnosti razumevanja okoliščin ni mogoče opraviti (opravi šola).


STROKOVNO MNENJE 


- Komisija za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami v 90. dneh po prejetju obvezne dokumentacije izdela strokovno mnenje (vroči se staršem oz. vložniku ter vzgojno- izobraževalnemu zavodu, v katerega je oziroma bo otrok vključen ). Na podlagi strokovnega mnenja izda svetovalec odločbo o usmeritvi, s katero se odloči o vzgojno-izobraževalnih potrebah otroka s posebnimi potrebami in o ustreznem programu vzgoje in izobraževanja.


   Zahteva ali predlog za spremembo usmeritve zaradi bistveno spremenjenih okoliščin.
 ODLOČBA O  USMERITVI  

 

 

 

   Pritožba na odločbo o usmeritvi: Starši ali polnoletna oseba ali starejši mladoletnik se lahko na odločbo pritožijo, če se ne strinjajo z njeno vsebino. Pritožbo lahko vložijo pisno ali ustno na zapisnik pri pristojni območni enoti Zavoda RS za šolstvo v 15 dneh po prejemu odločbe.
 

- Z odločbo se določi: program VIZ, v katerega bo otrok usmerjen, vrtec, šolo, zavod, v katerega bo otrok vključen, datum vključitve. Glede na potrebe se opredeli tudi obseg, obliko in izvajalca dodatne strokovne pomoči, pripomočke, prilagoditve prostora in opreme, spremljevalca za fizično pomoč, morebitno zmanjšanje števila otrok v oddelku, rok preverjanja usmeritve in druge pravice.


- Starši so dolžni vključiti otroka s posebnimi potrebami v vrtec, šolo ali zavod v skladu z dokončno odločbo o usmeritvi v roku 15 dni od njene dokončnosti, če z odločbo o usmeritvi ni določeno drugače.

Vrtec, šola ali zavod, v katerega mora biti otrok s posebnimi potrebami v skladu z dokončno odločbo o usmeritvi vključen, mora otroka s posebnimi potrebami vključiti.

  

INDIVIDUALIZIRANI PROGRAM 

 

Vzgojno-izobraževalni zavod (strokovna skupina) mora najkasneje v roku 30 dni po dokončnosti odločbe izdelati individualizirani program.