Predstavitev šolske svetovalne službe

Kategorija: PREDSTAVITEV ŠSS
 Šolska psiholog  Tel. 01/3000-176 
 Mobilna specialna pedagoginja  Tel. 01/3000-181
 Mobilna specialna pedagoginja   Tel. 01/3000-181

 

1.

Psiholog

Darko Mihael Čibej

2.

Mobilna specialna in rehabilitacijska pedagoginja

Ana Mrzel (Center Janeza Levca)

3.

Mobilna specialna in rehabilitacijska pedagoginja

Ana Berložnik (Center Janeza Levca)

4.

Pedagoginja

Marija Pevec (OŠ Savsko naselje)

5.

Psihologinja, učiteljica

Tamara Neuman (OŠ Savsko naselje)

Predstavitev svetovalne službe   

Šolska svetovalna služba svetuje učencem in staršem ter sodeluje z učitelji in vodstvom šole pri načrtovanju in spremljanju razvoja šole ter pri opravljanju vzgojno-izobraževalnega dela. Temeljni cilj šolske svetovalne službe je sodelovati pri vzpostavljanju in vzdrževanju pogojev za vsestranski  razvoj vsakega učenca šole. Pri svojem delu se povezuje tudi z zunanjimi strokovnimi instiutcijami.

 

Temeljne prednostne naloge šolske svetovalne službe:

 • - šolski novinci – postopek vpisa, spremljava in pomoč pri premagovanju morebitnih težav,
 • - karierna orientacija,
 • - individualno in skupinsko delo z učenci z motnjami in težavami v razvoju,
 • - izvajnaje,   koordiniranje in spremljanje  oblik pomoči učencem z učnimi težavami,
 • - sodelovanje z učitelji pri izdelavi individualiziranih programov,
 • - identifikacija nadarjenih  in testiranje nadarjenih učencev
 • - spremljanje in koordinacija dela z nadarjenimi učenci,
 • - sodelovanje pri organizaciji in izvedbi sodelovanja s starši,
 • - sodelovanje in svetovanje pri izdelavi plana izobraževanja za učiteljski zbor,
 • - sodelovanje pri sistematičnem načrtovanju in evalvaciji vzgojno-izobraževalnega dela šole,
 • - sodelovanje v projektih, ki potekajo in uvajanje novosti s pedagoško- psihološkega  področja,
 • - analiza učnega uspeha in vzgojne problematike šole,
 • - raziskovalno delo v smislu spremljanja in evalvacije prednostnih nalog,
 • - prizadevanje za dobro psihosocialno klimo šole.

 

Svetovalna služba se vključuje v kompleksno reševanje pedagoških, psiholoških in socialnih vprašanj v šoli preko treh osnovnih, med seboj povezanih in pogosto prepletenih vrst dejavnosti svetovalne službe:

 • - dejavnosti pomoči,
 • - razvojnih in preventivnih dejavnosti,
 • - dejavnosti načrtovanja in evalvacije.

 

Svetovalna služba preko teh treh osnovnih vrst dejavnosti pomaga vsem možnim udeležencem v šoli (učencem, učiteljem, vodstvu in staršem) in z njimi sodeluje na naslednjih področjih vsakdanjega življenja in dela v vrtcu oziroma šoli:

 • - učenja in poučevanja,
 • - šolske kulture, vzgoje, klime in reda,
 • - telesnega, osebnega (spoznavnega in čustvenega) in socialnega razvoja,
 • - šolanja in karierne orientacije (oziroma sprejema otrok v šolo in njihovega prehoda v srednjo šolo),
 • - ter na področju razreševanja socialno-ekonomskih stisk.

 

Osnovna načela svetovalnega procesa pri delu z učenci in starši so:

 • - prostovoljnost,
 • - zaupnost,
 • - dobrobit svetovanca.

 

Svetovalna služba vse delo in aktivnosti opravlja skladno s Programskimi smernicami za svetovalno službo v osnovni šoli.

V strokovnem pogledu je svetovalna služba pri svojem delu avtonomna. Vselej je dolžna posredovati korektna strokovna mnenja. O strokovnih vprašanjih in o načinih svojega dela odloča sama. Ima pravico in dolžnost odkloniti vse naloge in zadolžitve, ki so v nasprotju s strokovno etičnimi načeli dela.