NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI 2018/2019

Kategorija: Izbirni predmeti

Spoštovani starši!

S šolskim letom 2014/15 se je v šole uvedel pouk NEOBVEZNIH IZBIRNIH PREDMETOV. Ta bo v šolskem letu 2018/19 zajemal pouk drugega tujega jezika za učence od 4. do 9. razreda, za učence od 4. do 6. razreda pa še pouk umetnosti, računalništva, športa in tehnike .

Ponudba neobveznih izbirnih predmetov je odvisna od kadrovskih pogojev šole, tako da na naši šoli za leto 2018/19 ponujamo pouk naslednjih neobveznih izbirnih predmetov:

• drugi tuj jezik (nemščina) za 4.−9. razred
• šport 4.−6. razred
• umetnost 4.−6. razred
• računalništvo 4.−6. razred
• tehnika 4.−6. razred


Vpis k neobveznim izbirnim predmetom je prostovoljen. Učenec, ki se k obiskovanju neobveznega izbirnega predmeta prijavi, ga mora obiskovati do konca tekočega šolskega leta.

Za neobvezne izbirne predmete veljajo še naslednja določila:

• Če se učenec vpiše k neobveznemu izbirnemu predmetu, mora biti na urah predmeta obvezno prisoten. Vsako odsotnost od ure morajo starši opravičiti.

• Za neobvezne izbirne predmete velja, da so pri ocenjevanju izenačeni z obveznimi predmeti osnovne šole. Znanje neobveznih izbirnih predmetov učitelji ocenjujejo, zaključne ocene neobveznih izbirnih predmetov se vpišejo v spričevalo.

• Učenci lahko izberejo največ dve uri pouka neobveznih izbirnih predmetov tedensko.

 

Šola za šolsko leto 2018/19 ponuja učencem od 4.−9. razreda nemščino kot neobvezni izbirni predmet pouk drugega tujega jezika. Smiselno je, da se za izbor tega predmeta odločijo učenci, ki jih učenje tujih jezikov veseli in bodo obiskovali pouk drugega tujega jezika neprekinjeno vsaj eno obdobje (od 4.−6. razreda ali od 7.−9. razreda oz. neprekinjeno od 4.−9. razreda).

Učenci 7.−9. razreda se lahko odločijo za obvezni izbirni predmet iz tujega jezika (dve uri tedensko) kot tudi za neobvezni izbirni predmet tujega jezika (dodatni dve uri tedensko), pri čemer gre lahko za isti tuji jezik.

Učencem 4.−6. razreda bodo poleg pouka drugega tujega jezika ponujeni tudi izbirni predmeti šport, umetnost, računalništvo ter tehnika. Vsak izmed njih obsega eno uro tedensko.

Učenec bo lahko po enem letu z izbranim neobveznim izbirnim predmetom nadaljeval, ga zamenjal ali ga opustil, če bo tako želel.

Pouk posameznega neobveznega izbirnega predmeta bo izvajal en učitelj, pouk teh predmetov bo organiziran izven rednega urnika (po končanem rednem pouku).

Število oblikovanih skupin neobveznih izbirnih predmetov in število otrok v njih je povezano s predpisanimi normativi v šolstvu. V posameznih skupinah so lahko skupaj učenci od 4.−6. razreda, ki so izbrali predmet.


Več informacij o učnih načrtih in predmetnikih za neobvezne izbirne predmete lahko najdete na spletnih straneh MIZŠ v rubriki Razširjeni program osnovne šole:

htpp:www.mizs.gov.si/si/delovna podrocja/direktorat za predsolsko vzgojo in osnovno solstvo/osnovno solstvo/program/


Upamo, da smo vam podali dovolj informacij za odločitev o izboru ali neizboru neobveznega izbirnega predmeta. V kolikor želite dodatna pojasnila o neobveznih izbirnih predmetih, lahko dobite informacije pri pomočnici ravnateljice na tel. štev. 01/3000-172.

 

Ljubljana, 4. 4. 2018                mag. Verica Šenica Pavletič, ravnateljica

IZBIRNI PREDMETI ZA 7., 8. IN 9. RAZRED IN NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI

Kategorija: Izbirni predmeti

IZBIRNI PREDMETI ZA SEDMI, OSMI IN DEVETI RAZRED  IN NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI

OBVEZNI IZBIRNI PREDMETI

Oznaka

Učitelj

Računalniška omrežja (8.–9. razred)

ROM

Primož Bevc

Urejanje besedil (7. razred)

UBE

Primož Bevc

Sonce, Luna, Zemlja (7.–9. raz.)

SLZ

Milojka Vidmar

Literarni klub (7.–8. raz.)

LKL

Biljana Petač

Likovno snovanje 1 (7. raz.)

LS1

Matjaž Bernik

Likovno snovanje 2 (8. raz.)

LS2

Matjaž Bernik

Likovno snovanje 3 (9. raz.)

LS3

Matjaž Bernik

Šport za zdravje (7. raz.)

ŠZZ

Bor Dereani

Šport za sprostitev (8.raz.,2 skup.)

ŠZS

Tadeja Jeglič; Bor Dereani

Izbrani šport

IŠP

Tadeja Jeglič

Nemščina 1 (7. raz.)

NI1

Nives Bregar Belingar

Nemščina 2 (8. raz.)

NI2

Nives Bregar Belingar

Nemščina 3 (9. raz.)

NI3

Nives Bregar Belingar

Poskusi v kemiji (8.–9. raz.)

POK

Dominika Švajger

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI

Prvi tuji jezik – angleščina

N1A

Ana Tekavčič Primon

Drugi tuji jezik – nemščina (4.–6. raz.)

N2N

Nives Bregar Belingar

Šport (4.–6. raz., 2 skup.)

NŠP

Bor Dereani, Tadeja Jeglič

Umetnost (4.–6. raz.)

NUM

Katja Glazer

Računalništvo (4.–6. raz., 2 skup.)

NRA

Domen Brglez (Manca Zupančič)

Tehnika (4.–6. raz., 2 skup.)

NTE

Matjaž Bernik

SODOBNA PRIPRAVA HRANE

SPH

Sabina Jamnik