NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI 2017/2018

Kategorija: Izbirni predmeti

Spoštovani starši!

S šolskim letom 2014/15 se je v šole kot novost uvedel pouk NEOBVEZNIH IZBIRNIH PREDMETOV. Ta bo v šolskem letu 2017/18 zajemal pouk drugega tujega jezika za učence  od 4. do 9. razreda,  za učence od 4. do 6. razreda pa še  pouk umetnosti, računalništva, športa in tehnike .

 

Ponudba neobveznih izbirnih predmetov je odvisna od kadrovskih pogojev šole, tako da na naši šoli za leto 2017/18 ponujamo pouk naslednjih neobveznih izbirnih predmetov:

- drugi tuj jezik (nemščina) za 4.9. razred

- šport 4.6. razred

- umetnost 4.6. razred

- računalništvo 4.6. razred

- tehnika 4.6. razred

 

Vpis k neobveznim izbirnim predmetom je prostovoljen.  Učenec, ki se  k obiskovanju neobveznega izbirnega predmeta prijavi, ga mora obiskovati do konca tekočega šolskega leta.

 

Za neobvezne izbirne predmete veljajo še naslednja določila:

- Če se učenec vpiše k neobveznemu izbirnemu predmetu, mora biti na urah predmeta obvezno prisoten. Vsako odsotnost od ure morajo starši opravičiti. 

- Za neobvezne izbirne predmete velja, da so pri ocenjevanju izenačeni z obveznimi predmeti osnovne šole. Znanje neobveznih izbirnih predmetov učitelji ocenjujejo, zaključne ocene neobveznih izbirnih predmetov se vpišejo v spričevalo. 

- Učenci lahko izberejo največ dve uri pouka neobveznih izbirnih predmetov tedensko.

 

Šola za  šolsko leto 2017/18 ponuja učencem od 4.−9. razreda nemščino kot neobvezni izbirni predmet pouk drugega tujega jezika. Smiselno je, da se za izbor tega predmeta odločijo učenci, ki jih učenje tujih jezikov veseli in bodo obiskovali pouk drugega tujega jezika neprekinjeno vsaj eno obdobje (od 4.−6. razreda ali od 7.−9. razreda oz. neprekinjeno od 4.−9. razreda).

Učenci  7.−9.  razreda se lahko odločijo za obvezni izbirni predmet iz tujega jezika (dve uri tedensko) kot tudi za neobvezni izbirni predmet tujega jezika (dodatni dve uri tedensko), pri čemer gre lahko za isti tuji jezik.

Učencem 4.−6.  razreda bodo poleg pouka drugega tujega jezika ponujeni tudi izbirni predmeti šport,  umetnost,  računalništvo ter tehnika. Vsak izmed njih obsega eno uro tedensko.

Učenec bo lahko po enem letu z  izbranim neobveznim izbirnim predmetom nadaljeval, ga zamenjal ali ga opustil,  če bo tako želel.

Pouk posameznega neobveznega izbirnega predmeta bo izvajal en učitelj, pouk teh predmetov bo organiziran izven rednega urnika (po končanem rednem pouku).

Več informacij o učnih načrtih in predmetnikih za neobvezne izbirne predmete lahko najdete na spletnih straneh MIZŠ:

http://www.mizs.gov.si/si/delovna_podrocja/direktorat_za_predsolsko_vzgojo_in_osnovno_solstvo/osnovno_solstvo/program/

 

Upamo, da smo vam podali dovolj informacij za odločitev  o izboru ali neizboru neobveznega izbirnega predmeta. V kolikor želite dodatna pojasnila o neobveznih izbirnih predmetih, lahko dobite informacije pri pomočnici ravnateljice  na  tel. štev. 01/3000-172.

 

Ljubljana,  25. 3. 2017                                               mag. Verica Šenica Pavletič, ravnateljica

                                                                                        

Zadetkov: 420