Mi smo zdrava šola

Kategorija: MI SMO ZDRAVA ŠOLA

Zdrava šola OŠ Savsko naselje 2018/2019

Tudi v šol. letu 2018/2019 se bomo trudili, da ostanemo ZDRAVA ŠOLA in obstoječim projektom dodamo še kaj novega. Sledili bomo 12. ciljem, ki so enaki ciljem Evropske mreže Zdravih šol.

Projekti, naloge in dejavnosti, ki jih načrtujemo za šolsko leto 2018/2019:

Nadaljevali bomo s projektom ZDRAVA MALICA in se ponovno vključili v projekt Shema šolskega sadja, ki ga izvaja vodja šolske prehrane. Učiteljice 1. razredov bodo dale poseben poudarek na zdravo prehrano in učenje o zdravem načinu življenja. Učiteljica gospodinjstva bo vodila KUHARSKI KROŽEK, z učenci bo na VRTNARSKEM KROŽKU obdelovala eko zelenjavni vrt in visoke gredice. Za učence od 4. do 6. razreda smo uvedli nov neobvezni izbirni predmet SODOBNA PRIPRAVA HRANE.
Povezali se bomo z društvom Sobivanje, ki bo z delavnicami predstavil projekt ŽIVIM ZDRAVO. Tudi z društvom za Zdravje srca in ožilja bomo sodelovali preko delavnice in natečaja.
Kot vsako leto bodo učenci od 1. do 5. razreda vključeni v projekt ZDRAVI ZOBKI, ki ga
izvajamo tudi s pomočjo gospe Vide Repovž, prof. zdr. vzgoje iz ZD Bežigrad.
Rdeča nit v šolskem letu 2018/2019 bo projekt SKUM, v katerem bo glavna aktivnost ZAPLEŠI SVOJO SEMINARSKO. Vključeni bodo vsi učenci naše šole.
ŠPORT na šoli se bo vpletal v vse nivoje poučevanja in povezoval učni proces po horizontali in vertikali. Nadaljujemo projekt ŠPORTNI ODDELKI (LPŠ) v 1. triadi. Na šolskem bazenu se bodo nadaljevali tečaji za učence od 1. do 5. razreda. Udeležili se bomo mnogih šolskih športnih tekmovanj, ki jih organizira MOL (atletika, kros, košarka, nogomet, odbojka, plavanje,…). Učenci se bodo vključevali v različne športne interesne dejavnosti: odbojka (v lanskem šolskem letu jo je obiskovalo preko 60 učencev od 2. do 8. razreda), rokomet, nogomet, košarka, športno ritmična gimnastika,…
S pomočjo projekta UČENEC-MENTOR, ki ga bosta vodila Tamara Neuman in Primož Bevc, bomo razvijali medsebojno učno pomoč učencem, ki se težje učijo.
Šolska svetovalna služba bo izvajala različne aktivnosti za ZMANŠEVANJE NASILJA med
učenci. AMBASADORJI NASMEHA bodo s terapevtskim psom pomagali učencem, ki imajo težave z branjem.
Šolski računalničar bo organiziral predavanja za VARNI INTERNET.
VZGOJO V PROMETU bosta vodili učiteljici Silva Seliškar in Ana Tekavčič Primon, ki že
vrsto let vodi prometni krožek in z učenci sodeluje na mnogih prireditvah in tekmovanjih.
Z akcijami ZBIRANJA ODPADLIH MATERIALOV (star papir, plastični zamaški, stare
baterije…), ki se bodo odvijale trikrat na leto, bomo še naprej povečevali ekološko in
humanitarno osveščanje učencev. Naša šola je EKO šola.
Nadaljevali bomo z REKREACIJO za učitelje in starše.
Kot vsako leto bomo vključeni v projekt VARNO S SONCEM, pri katerem se učitelji, učenci in starši dodatno izobražujemo v zvezi s škodljivostjo sončnih žarkov.

Vodja tima zdrave šole
Tadeja Jeglič, prof. šp. vzgoje

 

Zdrava šola je namenjena zdravstvenim temam. Slediti mora 12. ciljem in so enaki ciljem Evropske mreže Zdravih šol. To so:

· aktivno bomo podpirali pozitivno samopodobo vseh učencev s tem, da bodo pokazali, da lahko prav vsak prispeva k življenju v šoli;
· skrbeli za vsestranski razvoj dobrih medsebojnih odnosov med učitelji in učenci, učiteljev med seboj ter med učenci;
· se potrudili, da bodo socialni cilji šole postali jasni učiteljem, učencem in staršem;
· vse učence spodbujali k različnim dejavnostim tako, da bodo oblikovali raznovrstne pobude;
· izrabili vsako možnost za izboljšanje šolskega okolja;
· skrbeli za razvoj dobrih povezav med šolo, domom in skupnostjo;
· skrbeli za razvoj povezav med osnovno in srednjo šolo zaradi priprave skladnega učnega načrta zdravstvene vzgoje;
· aktivno podprli zdravje in blaginjo svojih učiteljev;
· upoštevali dejstvo, da so učitelji in šolsko osebje zgled za zdravo obnašanje;
· upoštevali komplementarno vlogo, ki jo ima šolska prehrana pri učnem načrtu zdravstvene vzgoje;
· sodelovali s specializiranimi službami v skupnosti, ki jim lahko svetujejo in pomagajo pri zdravstveni vzgoji;
· vzpostavili bomo poglobljen odnos s šolsko zdravstveno in zobozdravstveno službo, da nas bo dejavno podprla pri učnem načrtu zdravstvene vzgoje.


Kratka predstavitev dejavnosti Slovenske mreže zdravih šol

Slovenija je bila 1993 z 12 pilotsko vključenimi šolami med prvimi državami, ki so pristopile k Evropski mreži zdravih šol. S širitvijo v šolskem letu 2008/09 (3. krog) se ji je pridružilo še 147 novih članic in tako deluje v Sloveniji že 268 šol, kar predstavlja 43% vseh slovenskih osnovnih, srednjih šol in dijaških domov ter 47% vseh osnovnih šol.


Za šole, ki so pristopile v Slovensko mrežo zdravih šol, je značilno, da si prizadevajo spodbujati, omogočati, krepiti pobude v zvezi z zdravjem ter zdravim načinom življenja učencev, učiteljev in staršev. Zdravje pojmujejo celostno – zato enakovredno skrbijo za duševno, telesno, socialno in okoljsko področje šolskega življenja.

Poleg zdravstveno-vzgojnih vsebin, ki jih vključujejo v učne načrte, Zdrave šole skrbijo tudi za uresničevanje skritega učnega načrta (medsebojni odnosi, pravila, klima v šoli, ponudba interesnih dejavnosti), razvijajo sodelovanje s starši, lokalno skupnostjo, zdravstvenim sektorjem ter drugimi institucijami.

Tim Zdrave šole (predstavniki vodstva, učiteljev, učencev, staršev, lokalne skupnosti, zdravstvene službe) na vsaki šoli sistematično načrtuje naloge s področja zdravja, izvajanje nalog sproti spremlja in na koncu samoevalvira - glede na predhodno zastavljene cilje (v oporo je 12 ciljev Evropske mreže zdravih šol). Bolj, ko so naloge celostno zastavljene, naravnane na celo šolo ter dolgoročno zastavljene, bolj so učinkovite.

Poleg načrtovanja specifičnih nalog na vsaki šoli, se na rednih sestankih z vodji timov Zdravih šol skupaj dogovarjamo, kateri temi se bomo v naslednjem šolskem letu bolj posvetili. Od leta 2000 smo imeli naslednje “rdeče niti”: alkohol in mladi, duševno zdravje, gibanje in prehrana, humani medsebojni odnosi, poglobljeno delo s starši, kakovostna izraba prostega časa, zdrav življenjski slog, zdravi pod soncem. Celoletna prizadevanja šol, primere dobre prakse in prispevke strokovnjakov na temo rdeče niti predstavimo na vsakoletnem Srečanju slovenske mreže zdravih šol.

Poleg poglabljanja znanja s področja zdravja, spodbujanja zdravega načina življenja, novih informacij ter prenosa izkušenj in primerov dobrih praks med šolami, je projekt Zdrave šole tudi priložnost za pilotsko uvajanje preventivnih programov na manjši populaciji, ki se lahko kasneje prenesejo v slovenski prostor. Že dalj časa si prizadevamo, da bi se dobre izkušnje in način dela Slovenske mreže zdravih šol prenesli na nacionalno raven in da bi projekt prerasel v proces dela na vseh slovenskih šolah. K temu bo pripomogel tudi razvoj modela Zdrav življenjski slog v osnovni šoli, ki ga bomo na IVZ razvijali v obdobju 2008-2010.

V šolah, ki letos prvič vstopajo v mrežo je to leto delovanja namenjeno bolj zbiranju informacij in oblikovanju dobrega tima zdrave šole. Tiste šole, ki so si že zastavile prve naloge, pa naj nadaljujejo z začetim delom. Z Inštituta za varovanje zdravja bodo šole prejele vprašalnike (za učence/dijake, učitelje, starše, zdravstveni tim, ) za posnetek stanja na šoli Vprašalnike lahko šole poljubno dopolnijo s svojimi vprašanji, glede na situacijo na šoli in področje, ki jih bolj zanima. Po določenem obdobju (npr. 2 leti) pa naj šole z vprašalniki ponovno preverijo, če se je situacija na šoli kaj spremenila in temu primerno prilagodijo svoje delovanje.