15. 3. 2020 - ODLOK o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih

Kategorija: Aktualno

Na podlagi 2. člena in osmega odstavka 20. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 – ZDU-1G, 65/14 in 55/17) in v zvezi s 3. točko prvega odstavka 39. člena Zakona o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo) Vlada Republike Slovenije izdaja

O D L O K
o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih


1. člen
S tem odlokom se začasno prepoveduje zbiranje ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih, zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19, in sicer v:
- vrtcih,
- osnovnih šolah,
- osnovnih šolah s prilagojenim programom,
- glasbenih šolah,
- zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, razen tistih, ki so ustanovljeni za delo z otroki s čustvenimi in vedenjskimi motnjami,
- srednjih šolah,
- višjih strokovnih šolah,
- domovih za učence,
- dijaških domovih, razen v primeru dijakov in študentov tujcev, ki jim je zaradi trenutnih varnostnih razmer onemogočena vrnitev v kraj stalnega bivališča, in mladoletnikov brez spremstva s statusom prosilca mednarodne zaščite oziroma s priznano mednarodno zaščito,
- organizacijah za izobraževanje odraslih,
- študentskih domovih, razen v primeru študentov, ki imajo stalno prebivališče v študentskem domu in študentskih družin ter študentov tujcev in gostujočih profesorjev, ki jim je zaradi trenutnih varnostnih razmer onemogočena vrnitev v kraj stalnega bivališča ter
- univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih.

2. člen
Prepoved iz tega odloka velja do prenehanja razlogov zanjo, kar ugotovi vlada s sklepom, ki ga objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

3. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odredba prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih (Uradni list RS, št. 19/20 in 22/20).

4. člen
Ta odlok začne veljati 16. marca 2020 ob 00.00 uri.

Št.
Ljubljana, dne 15. marca 2020
EVA 2020-3330-0014

Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
predsednik

Okrožnica MIZŠ - Epidemija koronavirusa v Republiki Sloveniji – položaj šol in zavodov od 16. 3. 2020 dalje

Kategorija: Aktualno

 

OSNOVNIM ŠOLAM
OSNOVNIM ŠOLAM S PRILAGOJENIM PROGRAMOM
GLASBENIM ŠOLAM
ZAVODOM ZA VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE OTROK IN MLADOSTNIKOV S POSEBNIM POTREBAMI

Številka: 6030-1/2020/9
Datum: 13. 3. 2020

 

Zadeva:               Epidemija koronavirusa v Republiki Sloveniji – položaj šol in zavodov od 16. 3. 2020 dalje

Spoštovane ravnateljice, ravnatelji,

zaradi razglasitve epidemije izbruha koronavirusa v Republiki Sloveniji, ki predstavlja za državo izjemno težko situacijo, smo pripravili dodatna navodila za ravnanje ob tem ukrepu.

  1. Zaprtje šol od 16. 3. 2020 dalje

Vse šole bodo od 16. marca 2020 do predvidoma vključno 27. marca 2020 zaprte.

V Uradnem listu RS št. 19/20 z dne 12. 3. 2020 je bila objavljena Odredba o prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih. Naknadno (najverjetneje že danes, 13.3.2020) bo objavljena še dopolnitev omenjene odredbe, ki se bo začela uporabljati 16. marca 2020 in bo predvidoma poleg včerajšnje odredbe vsebovala dopolnilno dikcijo:

»…Prepoved zbiranja iz prejšnjega odstavka ne velja v primeru organizacije nujnega varstva otrok staršev, ki morajo opravljati delovno obveznost na delovnem mestu v sektorjih kritične infrastrukture ali na področju nacionalne varnosti, do vključno 5. razreda osnovne šole, vendar ne v skupini, ki je večja od šest otrok, in sicer na podlagi odločitve pristojnega poveljnika Civilne zaščite po posvetovanju z županom…«

Po predvideni novi odredbi prepoved zbiranja ne velja v primerih potrebe po nujnem varstvu otrok.

Nujno varstvo otrok bo organizirano le za učence od 1. do vključno 5. razreda, katerih starši bodo nujno potrebovali varstvo, ker bodo dolžni še naprej opravljati svoje delo. Organizacija nujnega varstva se dogovori izključno na nivoju posamezne občine, z županom, poveljnikom Civilne zaščite in ravnateljem šole.

Nujno varstvo učencev se izkazuje s pisno izjavo delodajalca pri kateremu so starši zaposleni (pridobi starš), da opravljajo delo, ki je pomembno za delovanje družbe in države v izrednih razmerah. Takšno delo opravljajo zdravstveni delavci, zaposleni v civilni zaščiti, vojski in policiji in v drugih službah, ki so pomembne za oskrbo prebivalstva. Do 19.3. 2020 je lahko to določilo v izjemnih primerih tudi opuščeno, saj si morajo starši pisne izjave šele pridobiti, postopek pa lahko traja kakšen dan. Ravnatelj tako na podlagi ustne izjave ali poznavanja prosilca varstvo otroku odobri brez dokazila. Po 19.3.2020 se ta možnost izkazovanja potrebe prekine in jo nadomesti pisna izjava.  

Za nujno varstvo učencev ne veljajo Zakon o osnovni šoli in ostali predpisi, ki urejajo dejavnost osnovnošolskega izobraževanja, saj gre za okoliščine višje sile. Zagotovljeni morajo biti prostori in oprema, ki zagotavljajo varnost učencev, varstvo pa lahko izvajajo strokovni delavci in v skrajnem primeru tudi drugi delavci, za katere to delo odredi ravnatelj šole.

Če pride do takšne situacije pri starših, ki imajo otroka vključenega v šolo s prilagojenim programom ali v zavod za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, o tem obvestite pristojnega poveljnika Civilne zaščite in ministrstvo.

Edini pogoj, da se lahko učenec vključi v nujno varstvo je, da je zdrav in da ne kaže znakov bolezni.

Priporočamo, da delavci šole učence sprejemajo pred šolo. Učencem se ob prihodu izmeri temperatura, v primeru, da kažejo znake bolezni, je potrebno zagotoviti izolacijo in takoj organizirati prihod staršev. V primeru vidnih znakov okužbe se izmeri temperatura tudi staršem.

  1. Položaj zaposlenih v šolah

Za zaposlene, za katere z zaprtjem šole preneha potreba po opravljanju dela, ima ravnatelj na voljo različne ukrepe, ki so pojasnjeni v okrožnici št. 6030-1/2020/8 z dne 12. 3. 2020.

Delavci, katerih narava dela to omogoča, lahko po odredbi ravnatelja opravljajo delo na domu. Podrobnejša navodila o tem najdete prav tako v zgoraj navedeni okrožnici. Pomembno pri tej obliki je, da delavec vodi evidenco opravljenih ur oz. po dogovoru z delodajalcem sporoča le podatke o številu ur, če so drugačni od osmih ur.

Za nujno vzdrževanje objekta in prostorov šole ter zagotovitev potrebnih osnovnih organizacijskih ukrepov ravnatelj določi krizno skupino. Člani krizne skupine prihajajo na delo in opravljajo nujne naloge, ki so vezane na delovne naloge posameznika, kot tudi vse naloge, ki jih odredi ravnatelj. V skladu z navodili NIJZ zaposleni, ki bodo ostali na delu, uporabljajo vso zaščitno opremo (maske, razkužila, …).

  1. Naloge ravnatelja

Prosimo vas, da od staršev pridobite podatke o številu učencev, ki bodo nujno potrebovali varstvo. Na podlagi dejanskih potreb se boste v občini (lokalni skupnosti) dogovorili o šoli, ki bo zagotovila nujno varstvo učencev.

Ravnatelj v nastalih razmerah sodeluje z županom in poveljnikom Civilne zaščite na območju občine in skupaj poskrbijo za organizacijo nujnega varstva.

Ravnatelj v času od 13. 3. 2020 do 15. 3. 2020 zaposlenim, ki so v času izvajanja ukrepa zdravi in se lahko prosto gibljejo, za izvajanje delovnih obveznosti odredi ukrepe za izvajanje delovne obveznosti v skladu z okrožnico št. 6030-1/2020/8 z dne 12. 3. 2020.

Odreditev je lahko glede na razmere ustna, po sms sporočilu ali po e-pošti in se kasneje, do 19. 3. 2020, določi tudi v pisni obliki. V pisni obliki se bo kasneje določila tudi višina nadomestila plače delavcem.

Zavedamo se, da v tem trenutku še nismo uspeli odgovoriti na vsa vprašanja, ki se vam pojavljajo, zato bomo v naslednjih dneh navodila za področje dela našega direktorata sproti dopolnjevali in prilagajali razmeram, ki se naglo spreminjajo.

Lep pozdrav,

    

       Anton Baloh

             generalni direktor

   Direktorata za predšolsko vzgojo in osnovno šolstvo

Nujno varstvo otrok

Kategorija: Aktualno

Zadeva: Nujno varstvo otrok

Spoštovani starši!

Za otroke, katerih oba starša opravljata delo, ki je pomembno za delovanje družbe in države v izrednih razmerah (zdravstveni delavci, zaposleni v civilni zaščiti, vojski, policiji ...), bo organizirano nujno varstvo otrok.

Nujno varstvo učencev se izkazuje s pisno izjavo delodajalca, pri katerem so starši zaposleni (izjavo pridobita starša). Edini pogoj, da se lahko učenec vključi v nujno varstvo je, da je zdrav, in da ne kaže znakov bolezni.

Če starši izpolnjujete pogoje, lahko svojega otroka prijavite na e naslov Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate. ali Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate. in sicer vsaj 24 ur pred potrebo po varstvu. Prijavi priložite izjavo oz. potrdilo, ki izkazuje upravičenost. Prosimo, da poleg datuma navedete tudi čas prihoda in odhoda vašega otroka. O kraju varstva se bomo dogovorili.

mag. Verica Šenica Pavletič, ravnateljica

OBVESTILO

Kategorija: Aktualno

Spoštovani!

Glede na zadnje informacije iz medijev o previdenem zaprtju šol (že s ponedeljkom, 16. 3. 2020), čakamo še na uradna navodila s strani MIZŠ.

Šola ima pripravljen načrt poučevanja na daljavo.

O vseh nadaljnih postopkih boste obveščeni preko spretnih strani šole.

 

 

 

Odpovedano predavanje 12. 3. 2020

Kategorija: Aktualno

Spoštovani,

zaradi trenutnega dogajanja v zvezi s Korona virusom in navodil s strani NIJZ in vlade RS vas obveščamo, da predavanje 12. 3. ob 16h s strani ZPM-LJ odpade. O novem terminu vas bomo pravočasno obvestili.


Darko Mihael Čibej,
svetovalni delavec

ODPOVED PRIREDITVE - Pozdrav pomladi

Kategorija: Aktualno

Spoštovani starši!

Vlada RS je danes na tiskovni konferenci sporočila nove preventivne ukrepe za preprečevanje širjenja koronavirusa, to je prepoved združevanja 100 ali več ljudi na prireditvah v zaprtih prostorih.

Obveščamo vas, da bo zato prireditev, načrtovana za 10. 3. 2020, Pozdrav pomladi, odpadla. Prosimo vas za razumevanje.

mag. Verica Šenica Pavletič, ravnateljica

10.-14. 2. 2020 - Zimska šola v naravi - KOPE 2020

Kategorija: Aktualno

Obvestilo!

Na zimsko šolo v naravi se bomo odpravili v ponedeljek, 10. 2. 2020.

Zbor pred šolo ob 8.30.

Odhod iz Ljubljane ob 9.00.

 

Ne pozabite na seznam opreme in potrebščin.

10.-14. 2. 2020 - Zimska šola v naravi - KOPE 2020

Kategorija: Aktualno

Obvestilo!

Učenci in učitelji spremljevalci sporočamo, da smo srečno prispeli na cilj. Razporedili smo se po sobah in že začeli z našo smučarsko avanturo.

10.-14. 2. 2020 - Zimska šola v naravi - KOPE 2020

Kategorija: Aktualno

Obvestilo - Zimska šola v naravi - KOPE 2020!

 

Prispeli smo v Ljubljano. Pri šoli bomo ob 15.25.

PREDAVANJA ZA STARŠE

Kategorija: Aktualno

Spoštovani!

Vljudno vas vabimo, da se udeležite predavanj, ki jih organizira Zveza prijateljev mladine Slovenije, na temo vzgoje. Predavanja bodo potekala na različnih šolah po Ljubljani tekom celotnega leta po priloženem razporedu (tudi v avli šole). Še posebej bi želeli izpostaviti predavanji, ki bosa izvedeni na OŠ Savsko naselje, in sicer:

 
13. 2. ob 16h - Živeti z otrokom in ne za otroka – vzgoja za sodelovanje
12. 3. Ob 16h - Komunikacija v vzgoji

  

Obe predavanji bosta izvedeni v jedilnici šole.
Verjamem, da se vsi zavedamo, kako odgovorno je starševstvo in da nam vsem prav pridejo dodatne informacije, tako da vas pričakujemo v čim večjem številu.

Darko Mihael Čibej
Svetovalni delavec

20.-24. 1. 2020 - TABOR V DOMU CŠOD JURČEK (3. razred)

Kategorija: Aktualno

TABOR V DOMU CŠOD JURČEK: 3. razred

Tabor bo potekal od 20. 1. do 24. 1. 2020 v CŠOD JURČEK v KOČEVJU.
Zbor učencev bo v ponedeljek, 20. 1. ob 8.30 na šolskem kotalkališču. Avtobus odpelje ob 9.30.

Seznam opreme je objavljen v e učilnici 3. b razreda. POSTELJNINO UČENCI PRINESEJO S SEBOJ ali pa si jo izposodijo v domu (najem posteljnine v domu stane 4,4 €).

Vrnemo se v petek 24. 1. 2020, okrog 15.30.
Učenci, po katere starši ne bodo mogli priti ob prihodu, bodo počakali v PB.

20.-24. 1. 2020 - TABOR V DOMU CŠOD JURČEK (3. razred)

Kategorija: Aktualno

Učenci in učitelji spremljevalci sporočamo, da smo srečno prispeli v CŠOD JURČEK v Kočevje.

Namestili smo se v sobe in že začeli z prvimi aktivnostmi.

20.-24. 1. 2020 - TABOR V DOMU CŠOD JURČEK (3. razred)

Kategorija: Aktualno

Obvestilo!

 

Sporočamo, da smo ob 13.50 krenili iz Kočevja. Predviden prihod v Ljubljano okrog 15.30.

Učenci, po katere starši ne bodo mogli priti ob prihodu, bodo počakali v PB.

20.-24. 1. 2020 - TABOR V DOMU CŠOD JURČEK (3. razred) (2)

Kategorija: Aktualno

Obvestilo!

 

Sporočamo, da smo brez gneče na cesti srečno prispeli v Ljubljano ob 15.05.

Učenci, po katere starši niso prišli ob prihodu, bodo počakali v PB.

27.-29. 1. 2020 - TABOR (1. razred)

Kategorija: Aktualno

Učenci in učitelji spremljevalci sporočamo, da smo krenili iz Kočevja.

Predviden prihod ob 14.50.

 

V kolikor starši ne boste uspeli priti po svojega učenca ob 14.50 uri, ga boste lahko prevzeli v podaljšanem bivanju.

Voščilo

Kategorija: Aktualno

Bliža se najlepši čas v letu.

Čas, ko se spomnimo preteklosti in

pričakujemo prihodnost.

Čas, ko se želje po sreči in

zdravju, seli iz srca v srce.

Naj se vam uresničijo sanje,

udejanjijo želje in izpolnijo pričakovanja.


Učenci in delavci OŠ Savsko naselje

Novoletni natečaj IZDELAJ ORIGINALNO SMREČICO

Kategorija: Aktualno

Spoštovani starši, učenci in učitelji!

 

Razpisujemo novoletni natečaj IZDELAJ ORIGINALNO SMREČICO.

Smrečico lahko izdelate iz različnega materiala, naravnega in umetnega.

( blago, papir, karton, stiropor, filc, glina, rafija, les ipd.)

Vsak oddelek naše šole naj pod mentorstvom razrednika

obvezno izdela vsaj eno skupinsko smrečico.

Veselimo se tudi vaših izvirnih smrečic,

ki jih boste doma s svojimi otroki izdelovali in se prijetno družili.

K natečaju vabimo tudi še posamezne učence ali skupine učencev s svojimi izdelki. Natečaj bo trajal do 30. 11. 2019.

Vse prispele izdelke bomo ponudili na novoletnem bazarju,

3. 12. 2019, ki bo ta dan v naši šoli.

Pridružite se nam v čim večjem številu!

Ideje za izdelavo smrečic lahko poiščete v ustvarjalnih revijah,

knjigah in na internetu.

https://www.pinterest.com/

http://krokotak.com/

http://www.antus.si/ustvarjanje/ideje/

 

učitelji OŠ Savsko naselje

OBVESTILO

Kategorija: Aktualno

 

ZARADI POSODOBITVE ŠOLSKE E-UČILNICE, BO LE TA NEKAJ ČASA NEDOSTOPNA.

 

HVALA ZA RAZUMEVANJE.

PRVENSTVO OSNOVNIH ŠOL LJUBLJANE V MALEM IN VELIKEM ATLETSKEM POKALU

Kategorija: Aktualno

PRVENSTVO OSNOVNIH ŠOL LJUBLJANE V MALEM IN VELIKEM ATLETSKEM POKALU

Torek, 1. oktober 2019

Tekmovanje bo na atletskem stadionu Športnega parka Ljubljana, Milčinskega 2 (po starem ŽAK)
Učenci od 4. -7. razreda imajo zbor 7:45, učenci 8. in 9. razreda pa imajo prvo uro pouk, nato se ob 9:30 z avtobusom mestnega prometa odpeljemo na atletski štadion ŽAK Ljubljana. V šolo se vrnemo okoli 14.00 ure na kosilo, za stareše učence smo kosilo odpovedali.
S seboj naj imajo športno opremo in plastenko pijače.
V primeru slabega vremena bo tekmovanje prestavljeno!

Podjetniški krožek in start-up vikend na šoli

Kategorija: Aktualno

V letošnjem šolskem letu na šoli začenjamo s podjetniškim krožkom z zunanjimi mentoricami in pod sponzorstvom SPIRIT-a Slovenjia. Podjetniški krožek bo začel svoje delovanje s start-up vikendom, v petek 13. 9. 2019 od 16h do 20h in v soboto 14. 9. 2019 od 8h do 14h. Dobimo se pri glavnem vhodu v petek ob 15.55 in v soboto ob 7.55. Nadaljevali bomo s posameznimi tedenskimi srečanji. Učenci bodo dobili malico v petek in soboto ter kosilo v soboto.

Kontakt za vsa vprašanja je darko-mihael.cibej@ossavskonaselje.si ali 030 646 623, Darko Mihael Čibej.

 

PRVI ŠOLSKI DAN

Kategorija: Aktualno

DRAGI, UČENKE IN UČENCI, POZDRAVLJENI!

Novo šolsko leto bomo začeli v ponedeljek, 2. septembra 2019.

Vsi učenci od 2.−9. razreda se zberete pred glavnim vhodom ob 8.10 in v spremstvu razrednika odidete v učilnico, učenci 1. razreda se zberete pred glavnim vhodom ob 10.30.

Pouk 2.–9. razreda bo prvi dan trajal 4 učne ure (do 11.50).

Urnik za predmetno stopnjo:

6. a

6. b

7. a

7. b

8. a

8. b

9. a

9. b

1.

OS

OS

OS

OS

OS

OS

OS

OS

2.

OS

OS

OS

OS

OS

OS

OS

OS

3.

TJA

(Pezdirc)

MAT

(Zupančič)

NAR

(Švajger)

SLO

(Švencbir)

LUM

(Bernik)

GEO

(Herman)

ZGO

(Pevec)

FIZ

(Vidmar)

4.

MAT

(Jernejčič Ziernfeld)

ŠPO

(Dereani)

SLO

(Švencbir)

NAR

(Švajger)

GEO

(Herman)

LUM

(Bernik)

FIZ

(Vidmar)

ZGO

(Pevec)

Razredniki
1. a  Marija Hrovat
1. b  Julija Kokalj
2. a  Damjana Vrščaj
2. b  Marjeta Škorjanc Kosmač
3. a  Mojca Merhar
3. b  Zdenka Ferlinc
4. a  Erika Dragar
4. b  Zlatka Perne
5. a  Silva Seliškar
5. b  Katja Lavrič Čurk
6. a  Andreja Jernejčič Ziernfeld
6. b  Manca Zupančič
7. a  Suzana Švencbir
7. b  D. Švajger/D. Brglez
8. a  Uroš Herman
8. b  Milojka Vidmar
9. a  Tita Horvat
9. b  Marija Pevec

Potrebščine za prvi dan: copati, beležka, pisala in torba, v kateri lahko učenci odnesejo učbenike iz učbeniškega sklada.

Prvi šolski dan bomo organizirali:
- pouk za učence 2.–9. razreda do 11.50;
- dežurno podaljšano bivanje za učence 2.–5. razreda do 15.15 ure v pritličju šole, nujno dežurno PB od 15.15 do 17.00 (učenci, ki bodo prvi dan v PB, naj imajo pisno obvestilo staršev, do kdaj bodo v PB in način odhoda iz PB – sam, starši);
- razdeljevanje učbenikov iz učbeniškega sklada;
- malico za vse učence (učenci, ki bodo v PB, naj imajo s seboj dodatno malico).

Kosila in jutranjega varstva prvi dan ne bo, učenci naj imajo od staršev okvirno informacijo o prehrani za novo šolsko leto. Prvi šolski dan bodo dobili pogodbo o prehrani, katero naj v torek, 3. 9. 2019, izpolnjeno z vsemi podatki vrnejo razredniku.

Od torka, 3. 9. 2019, dalje bomo organizirali:
- redni pouk za učence od 1.–9. razreda z začetkom ob 8.20 po začasnem urniku, ki ga bodo učenci dobili prvi dan,
- pouk obveznih izbirnih predmetov za učence od 7.–9. razreda;
- pouk neobveznih izbirnih predmetov za učence od 4.- 6. razreda;
- jutranje dežurno varstvo od 6.00–7.00 za prijavljene učence 1.–3. razreda v prizidku šole (vhod pri vrtcu), ki se za učence 1. razredov in 2. a razreda nadaljuje od 7.00–8.00 v prizidku šole (vhod pri vrtcu); za učence 2. b in oba 3. razreda pa se nadaljuje od 7.00–8.00 v prvi učilnici pritličja v glavnem delu šole (glavni vhod);
- podaljšano bivanje 1.–5. razreda glede na prijave (PB za 1. razred in 2. a razred v prizidku šole od konca pouka do 16.00 ure, nato selitev v glavni del šole do 17.00); PB 2.(2. b)–5. razred od konca pouka do 17.00 v učilnicah v glavnem delu šole);
- prehrano glede na prijave.

Vsi delavci šole vam želimo prijetno in uspešno šolsko leto, vsi pa poskrbimo, da bodo naši šolarji na poti v šolo in domov varni.


mag. Verica Šenica Pavletič, ravnateljica

Znova v šolo

Kategorija: Aktualno

Počitniški čas prišel je h koncu
in ne bomo več cele dneve na soncu.
Lepe spomine spravili bomo v žep
in nestrpno pričakovali nov obet.


Šola v Savskem se že veseli,
da zvonec zapoje in sporoči:
»Učenci vsi naši pridite zdaj
veseli in nasmejani spet nazaj!«


Prazne hodnike napolnil bo vaš klepet,
saj po dveh mesecih skupaj boste spet.
Učenci boste lepo sodelovali
in drug drugemu radi pomagali.


Učitelji vas že nestrpno pričakujemo,
da nove zmage skupaj kujemo.
Hitro minevali bodo šolski tedni,
a vi boste iz dneva v dan bolj vsevedni.


Tudi vse vas bomo lepo sprejeli,
ki letos rumeno rutico si boste nadeli.
Prvič prestopili šolski boste prag
in se pridno učili kot vsak učenjak.


Da šola ni le šala,
ki ima več kot dva vogala,
veste tudi starši vi,
zato zagotovo otroke boste spodbujali.


Hitro zavihali bomo rokave
in odprli svoje glave,
saj dobro znanje tisto je,
kar spremlja celo te življenje.


Anja Lekše, prof.

Obvestilo

Kategorija: Aktualno

Učencem, ki jim ni bilo možno razdeliti spričeval ob zaključku pouka, jih šola osebno vroči njim oziroma njihovim staršem v času od zaključka pouka do 28. junija in od 16. do 20. avgusta tekočega šolskega leta.

 

Vodstvo šole

 

Obvestilo

Kategorija: Aktualno

Obvestilo!

V ponedeljek, 24.6.2019, ne bomo nudili kosila za učence naše šole. Starše naprošamo, da otrokom pripravijo malico, ki jo bodo pojedli v času kosila.

Sabina Jamnik, vodja prehrane

3.-7. 6. 2019 - TEMATSKI TABOR TRILOBIT (5.-9. razred)

Kategorija: Aktualno

TEMATSKI TABOR TRILOBIT 5.-9. razred

Tabor bo potekal od 3. 6. do 7. 6. 2019 v CŠOD Trilobit.

Zbor učencev bo v ponedeljek, 3. 6. ob 7.45 pred šolo. Avtobus odpelje ob 8.00.

Učenci lahko s seboj vzamejo mobilne naprave, vendar jih bodo uporabljali v dogovoru z učitelji in za potrebe izobraževalnega dela.

Vrnemo se v petek, 7. 6. 2019, med 14. in 15. uro.


Vodja tabora: Dominika Švajger

3.-7. 6. 2019 - TEMATSKI TABOR TRILOBIT (5.-9. razred)

Kategorija: Aktualno

Učenci in učitelji spremljevalci sporočamo, da smo srečno prispeli v CŠOD Trilobita, se namestili po sobah in že začeli z aktivnostmi.3.-7. 6. 2019 - TEMATSKI TABOR TRILOBIT (5.-9. razred)

Kategorija: Aktualno

Učenci in učitelji spremljevalci sporočamo, da pravkar krenili iz CŠOD Trilobita.

Previden prihod v Ljubljano ob 14.00.11. 5. 2019 - ŠD: POHOD OB ŽICI (1.-9. razred)

Kategorija: Aktualno

ŠPORTNI DAN

pohod ob žici

sobota, 11. maja

Z družino grem cel krog!

Učenci se lahko letos na pot odpravijo tudi s starši. Cilj je prehoditi cel krog, lahko pa družina glede na zmožnosti prilagodi razdaljo.

Učenci se za pohod z družino prijavijo na posebni prijavnici, ki jo učenci dobijo v šoli.

Zbor za družinski pohod:

7.45 – AMZS (Dunajska 128a)

(odhod v smeri KT4: Jarše)

učitelj Bor Dereani

 

    

VSI OSTALI UČENCI SE POHODA UDELEŽIJO S SVOJIM RAZREDOM, PO SPODNJEM RAZPOREDU!


URNIK IN NAVODILA

1.- 5. razred

Zbor in malica ob 8.00, odhod ob 8.20

6.-9. razred

Zbor in malica ob 7.30, odhod ob 7.45

     

RAZRED

ŠTART

CILJ

OPOMBE

ŠT.

SPREMLJEVALCI

1., 2.

AMZS

Žito

LPP 1 vožnja

81

Hrovat, Anželj, G. Erjavec, Jerak, Vrščaj, Škorjanec, Kranjčan, Glazer

3.

Žito

AMZS

LPP 1 vožnja

37

Ferlinc, Merhar, Bračič

4.

AMZS

Fužine

LPP 1 vožnja

44

Perne, Dragar, Neuman, Burja

5.

Fužine

AMZS

LPP 1 vožnja

44

Kokalj, Seliškar, T. Primon,

6.

Polje

Livada

LPP 1 vožnja

30

Švajger, Lekše, Lokovšek

7.

Livada

Polje

LPP 2 vožnji

34

Vidmar, Herman, Čibej

8.

Rudnik

Koseze

LPP 2 vožnji

37

Horvat, Pevec, Jeglič

9.

Koseze

Rudnik

LPP 1 vožnja

27

J. Ziernfeld, Brglez

VREMENU IN POGOJEM PRIMERNO SE OBLECITE TER OBUJTE, POHOD BO TUDI V PRIMERU DEŽJA!

KOSILA TA DAN V ŠOLI NE BO.

18. 4. 2019 - ŠD: ATLETSKI TROBOJ IN ČETVEROBOJ

Kategorija: Aktualno

ŠPORTNI DAN od 1. do 9. razreda

ATLETSKI TROBOJ IN ČETVEROBOJ na OŠ Nove Jarše

v četrtek, 18. 4. 2019

Učenci 1. - 5. razreda – troboj:


  • 60m,
  • 600m,
  • met žvižgača

Učenci 6. - 9. razreda – ČETVERoboj:


  • 60m,
  • 600m,
  • met žvižgača
  • troskok z mesta


Rezultati teka na 60 in 600 metrov se bodo šteli tudi za športno vzgojni karton, zato je obvezna aktivna udeležba.

URNIK ZA UČENCE od 1. do 5. razreda

RAZRED

MALICA

(PRIHOD

V ŠOLO)

ODHOD NA

OŠ NOVE JARŠE

ZAČETEK

DEJAVNOSTI

TROBOJ

5. a,b

7.35

7.55

8.30

4. a,b

7.55

8.20

8.55

3. a,b

8.20

8.45

9.20

2. a,b

8.45

9.10

9.45

1. a,b

9.10

9.35

10.10

URNIK ZA UČENCE od 6. do 9. razreda

RAZRED

PRIHOD

V ŠOLO IN MALICA

ODHOD NA

OŠ NOVE JARŠE

ZAČETEK

DEJAVNOSTI

10.30

12.00

6. ab

9.30

9.45

ATLETSKI ČETVEROBOJ

ROKOMETNI TURNIR

7. ab

9.30

9.45

ATLETSKI ČETVEROBOJ

ROKOMETNI TURNIR

8. a

9.30

9.45

ROKOMETNI TURNIR

ATLETSKI ČETVEROBOJ

9. a

9.30

9.45

ROKOMETNI TURNIR

ATLETSKI ČETVEROBOJ

V PRIMERU SLABEGA VREMENA ŠPORTNI DAN ODPADE!