LOGO_DVIG_DIGITALNE-KOMPETENCE_horizontalni.png  

 

OBVESTILO

Začeli smo s popolno prenovo šolskih spletnih strani, ki bodo na novem spletnem naslovu: 

http://ossavskonaselje.si/

 Dokler pa stran ne bo v celoti prenovljena, spremljajte informacije na teh obstoječih spletnih straneh.

 

    

OBVESTILO

Zaradi prenove šole bo (od 30. 1. 2023 do konca šolskega leta)

za vse učence pouk potekal na začasnih lokacijah:

obvestilo2023 1

 1. razred - NA ZAČASNI LOKACIJI - OŠ JOŽE MOŠKRIČ

2.-6. razred - NA ZAČASNI LOKACIJI - BTC (HALA 3, Francoska ulica 7)

7.-9. razred - NA ZAČASNI LOKACIJI - BTC (HALA 2, Grška ulica)

     Prosimo, da za komunikacijo z učitelji in vodstvom šole uporabljate e-pošto.

KONTAKTI za NUJNE PRIMERE:  HALA 3 (2.-6. razred) - 031 210 258;    HALA 2 (7.-9. razred) - 030 343 623.

Naslov za pošiljanje pošte: Osnovna šola Savsko naselje, Matjaževa 4, p. p. 4026, 1000 Ljubljana

Organi zavoda

Category: Organi zavoda

Organi zavoda so:

  • svet zavoda,
  • ravnateljica,
  • strokovni organi,
  • svet staršev.Šolo upravljata ravnateljica in svet šole. Svet šole šteje enajst članov in ga sestavljajo:

  • trije predstavniki ustanovitelja,
  • pet predstavnikov delavcev zavoda,
  • trije predstavniki staršev.Člani sveta zavoda so imenovani oz. izvoljeni za štiri leta in so lahko ponovno imenovani oz. izvoljeni največ dvakrat zaporedoma. Svet šole imenuje in razrešuje ravnatelja, sprejema program razvoja šole, LDN in poročilo o njegovi uresničitvi, odloča o uvedbi nadstandardnih in drugih programov, obravnava poročilo o vzgojni oziroma izobraževalni problematiki in opravlja druge naloge, določene z zakonom in aktom o ustanovitvi.

V svetu staršev je iz vsakega oddelka en predstavnik, ki ga izvolijo starši na prvem roditeljskem sestanku. Svet staršev predlaga nadstandardne programe, daje mnenje o predlogu programa razvoja šole in LDN, razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojno-izobraževalni problematiki in opravlja druge naloge v skladu z zakonom in drugimi predpisi.


STROKOVNI ORGANI ŠOLE so: učiteljski zbor šole, oddelčni učiteljski zbori, razredniki in strokovni aktivi.

SKUPNOST UČENCEV je organizirana v oddelčnih skupnostih. Njihovi predstavniki tvorijo šolski parlament.

 

Pravila delovanja sveta staršev

Category: Organi zavoda

V skladu s 17. členom Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Savsko naselje z dne 12.6.1997, št. 61-4/97 in Odlokom o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Savsko naselje z dne 21.2.2005, št. 11-6/04-2, je svet staršev dne 9. junija 2005  s p r e j e l


PRAVILA DELOVANJA SVETA STARŠEV
    
OSNOVNE ŠOLE SAVSKO NASELJE
    

Read more: Pravila delovanja sveta staršev