LOGO_DVIG_DIGITALNE-KOMPETENCE_horizontalni.png  

 

OBVESTILO

Začeli smo s popolno prenovo šolskih spletnih strani, ki bodo na novem spletnem naslovu: 

http://ossavskonaselje.si/

 Dokler pa stran ne bo v celoti prenovljena, spremljajte informacije na teh obstoječih spletnih straneh.

 

Kriteriji za odobritev sredstev iz šolskega sklada za tabor

Category: Šolski sklad

Kriteriji za odobritev sredstev iz šolskega sklada za tabor


1. Subvencija se odobri za otroka, za katerega je v odločbi za dodelitev pravice do otroškega dodatka ugotovljen dohodek na družinskega člana do 30 % povprečne plače v Republiki Sloveniji.

2. Subvencija se odobri v maksimalni vrednosti polovice cene tabora.

3. Subvencija se odobri praviloma dvakrat za čas šolanja za istega otroka. Pri tem bomo upoštevali že odobrene subvencije za tabore iz preteklih let.

4. Starši morajo z ustreznimi dokumenti dokazati ustreznost zahtevka za subvencijo.

5. Administrativna dela ureja tajništvo šole (sprejemanje vlog, vodenje seznamov…).


O ustreznosti prošnje presoja komisija v sestavi članov šolskega sklada.

 

Obrazec: Vloga za dodelitev sredstev iz sklada

 

V Ljubljani, 1. 3. 2011

SKLEP o ponovnem imenovanju članov v Upravni odbor šolskega sklada

Category: Šolski sklad

Na podlagi 5., in 6. člena Sklepa o ustanovitvi šolskega sklada (Svet šole, dne 26. 2. 2008) izdajam

 

S K L E P

o ponovnem imenovanju članov v Upravni odbor šolskega sklada

Read more: SKLEP o ponovnem imenovanju članov v Upravni odbor šolskega sklada

POSLOVNIK o delu šolskega sklada

Category: Šolski sklad

 

 

V skladu z ustanovitvenim aktom Osnovne šole Savsko naselje in na podlagi 135. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, po katerem je ustanovljen Šolski sklad OŠ Savsko naselje, je upravni odbor šolskega sklada na seji dne 11. 3. 2008 sprejel

 

POSLOVNIK o delu šolskega sklada

Read more: POSLOVNIK o delu šolskega sklada

SKLEP O USTANOVITVI ŠOLSKEGA SKLADA OSNOVNE ŠOLE SAVSKO NASELJE

Category: Šolski sklad

Na podlagi 135. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanje - uradno prečiščeno besedilo (Ur. 1. RS, št. 16/07) je Svet Osnovne šole Savsko naselje na seji dne 26. 2. 2008 sprejel

 

S K L E P

O USTANOVITVI ŠOLSKEGA SKLADA OSNOVNE ŠOLE SAVSKO NASELJE

Read more: SKLEP O USTANOVITVI ŠOLSKEGA SKLADA OSNOVNE ŠOLE SAVSKO NASELJE