LOGO_DVIG_DIGITALNE-KOMPETENCE_horizontalni.png  

 

OBVESTILO

Začeli smo s popolno prenovo šolskih spletnih strani, ki bodo na novem spletnem naslovu: 

http://ossavskonaselje.si/

 Dokler pa stran ne bo v celoti prenovljena, spremljajte informacije na teh obstoječih spletnih straneh.

 

MODEL KAKOVOSTI NA OŠ SAVSKO NASELJE

Category: Model kakovosti

MODEL KAKOVOSTI NA OŠ SAVSKO NASELJE


1 KAKOVOST NA OŠ SAVSKO NASELJE

Vodstvu in zaposlenim na OŠ Savsko naselje je pomembno, kako njene javnosti (notranje in zunanje) sprejemajo delo in delovanje šole. Pri tem so pomembni kakovostno vodenje učnih in drugih procesov ter pristop in motivacija vseh vključenih deležnikov (tako strokovnih delavcev kot učencev in staršev), ki so bistveni dejavniki pri umeščanju šole kot kvalitetne, uspešne in učinkovite institucije. Zavedamo se pomena skrbi za izboljševanje doseganja standardov kakovosti na področju osnovnošolskega izobraževanja, ki jih povezujemo z raziskovanjem lastne učne prakse. To pomeni, da učenje postavljamo v središče dela in dejavnosti vseh na šoli. Zato se načrtno usmerjamo v izgradnjo lastnega koncepta razvoja kakovosti s poudarkom na inoviranju procesov učenja. V nadaljevanju bomo prikazali in opisali pristop, s pomočjo katerega izvajamo nove, drugačne in raznovrstne dejavnosti/aktivnosti za izboljšanje na pedagoškem in didaktičnem področju v našem učnem okolju. Menimo tudi, da sta odgovornost za kakovost v šoli v tesni in soodvisni povezanosti z inovativnimi izobraževalnimi pristopi. Zato na naši šoli sistematično in načrtno (samo)evalviramo aktivnosti/dejavnosti in razvojne cilje. Ključne usmeritve, ki jih zasledujemo skozi svoj pristop, so:
- ugotavljanje stanja doseganja nivojev/standardov kakovosti področja učenje in poučevanje,
- presojanje aktivnosti v sklopu vodenja samoevalvacije šole,
- vsebinsko in izvedbeno diseminiranje primerov naših učnih praks med ostale šole v Sloveniji in izvajanje promocije,
- motiviranje zaposlenih za aktivne oblike predstavitev dobrih rezultatov šole v slovenskem in mednarodnem šolskem prostoru,
- (o)krepitev razvojne naravnanosti šole v mrežah inovativnih šol.


2 KAKO GRADIMO IN RAZVIJAMO SVOJ PRISTOP H KAKOVOSTI

Cilj, ki je del vizije naše šole, je, da gradimo in razvijamo svoj lastni okvir ugotavljanja, spremljanja in zagotavljanja kakovosti. V ta namen smo se odločili, da bomo prikazali načine in postopke, s katerimi ob vključevanju (samo)evalvacije gradimo, razvijamo in inoviramo svoj pristop h kakovosti. Zavedamo se namreč, da je kontinuirano delo na tem področju pomemben del nadaljnjega uspešnega in učinkovitega delovanja naše šole v slovenskem izobraževalnem in lokalnem okolju tudi v prihodnje. V nadaljevanju predstavljamo poudarke naše vizije in poslanstva (z vrednotami):
- razvijamo vzorčni primer šole, kjer sta osebni odnos in individualno delo z učenci temelja na poti gradnje otrokovega znanja in njegove samopodobe, da bo po koncu osnovnošolskega izobraževanja znal
- uporabiti in nadgraditi pridobljeno znanje, imeti spoštljive medosebne odnose, se ekološko obnašati ...

Bistvo poslanstva in vrednot šole je:
- kvalitetno VIZ delo ter strokovni in profesionalni razvoj vseh zaposlenih,
- poglabljanje in nadgrajevanje oblik sodelovanja s starši,
- izboljšanje komunikacije na različnih področjih,
- ohranjanje dobrih materialnih pogojev za vzgojno izobraževalno delo.

Na šoli podpiramo 4 stebre izobraževanja (Delors, 1996): učiti se, da bi vedeli, znali delati, znali biti in živeti v skupnosti ter živeti sami s seboj.

 

2.1 NAČRTOVANJE

V nadaljevanju predstavljamo potek procesa in načine, s katerimi razvojno načrtujemo in kontinuirano skrbimo za svojo kakovost.

 

2.2 IZVAJANJE/SPREMLJANJE

Usmeritve vizije in poslanstva šole ter postavljenih razvojnih ciljev sistematično spremljamo z naslednjimi aktivnostmi:
- Vodimo redni letni samoevalvacijski proces.
- Presojamo zadovoljstvo različnih deležnikov izobraževanja.
- Učitelji letno evalvirajo svoje delo.
- Imamo redno letno srečanje komisije za kakovost.
- Najmanj enkrat letno izmenjamo učni obisk z drugo osnovno šolo, tako da opazujemo učne ure ter predstavimo dobre pedagoške prakse.
- Vsako letno redno izvajamo aktivnosti, povezane z ohranjanjem standardov Eko šole, Zdrave šole, Kulturne šole, Športne šole.
- Enkrat letno evalviramo zastavljene cilje v razvojnem načrtu.
- Enkrat letno obravnavamo temo kakovosti na konferenci učiteljskega zbora, na seji Sveta staršev in na seji sveta zavoda.

 

2.3 INSTRUMENTI IN ORODJA

Uporabljamo naslednje instrumente in orodja za presojanje kakovosti:
- Anketni vprašalniki, ki jih (na osnovi strokovne literature) pripravimo in prilagodimo našim potrebam.
- Uporabljamo že pripravljene baze vprašalnikov, razvitih v različnih nacionalnih projektih (Modro oko, Ogledalo, POKI, Unisvet …).
- Protokol za refleksijo profesionalnega dela učitelja.
- Za pripravo spletnih anketnih vprašalnikov uporabljamo spletno orodje 1KA.
- Analiziramo različne oblike strokovnih razprav med deležniki šole.
- Analiziramo dokumentacijo.
- Vodimo redne letne karierne razgovore.
- Vodimo opazovanje učnih ur.
- Izvajamo medsebojne hospitacije.

 

2.4 RAZVIJANJE KAKOVOSTI

Razvijanje kakovosti vežemo na naslednja področja: znanje in učenje, razvijanje kreativnosti, ustvarjalnosti in inovativnosti pri učencih ter profesionalni razvoj strokovnih delavcev.

- Prenos in širjenje znanj v okviru Razvojno-demonstracijskega centra na druge šole
Vse informacije so dostopne na spletni strani: http://ossavskonaselje.javno.si/index.php/razvojno-demonstracijski-center

- Razvojni načrt (2022–2027)
Razvojni načrt pripravimo za obdobje petih let in je vezan na uresničevanje letnega načrta dela. V procesu nastajanja sodelujejo vsi strokovni delavci šole, koordinira pa ga šolski razvojni tim. Stanje analiziramo preko javnih razprav in diskusij na pedagoški konferenci, na strokovnih aktivih in na razpravah sej sveta staršev. Pri tem so nam v pomoč letna samoevalvacijska poročila in splošni učni in drugi rezultati šole. Razvojni načrt predstavlja temeljne usmeritve šole, za katere določimo področja, pripadajoče indikatorje, cilje in odgovornosti, ki jih želimo v določenem časovnem obdobju uresničiti ali izboljšati/spremeniti. Osnovno vodilo pri nastajanju razvojnega načrta je, da izhaja iz naših razvojnih potreb, pri čemer zasledujemo praktični in uporabni vidik ter izvedljivost in uresničljivost postavljenih ciljev. Pri tem se nam zdi pomembno, da ima razvojni načrt jasno strukturo in da ga vsako letno evalviramo.

- Razvoj in vključevanje strokovnih delavcev v vodenje kakovosti
Koncept, ki ga razvijamo na šoli, temelji na tezi, da vsak strokovni delavec na svojstven način doprinese k razvoju, širjenju, prenosu in dvigu procesov kakovosti šole. Pri tem mu je v veliko pomoč refleksija, ki pomeni pot uresničevanja ciljev na lastni karierni poti − ob spremljavi letnih razgovorov, opazovanja pouka in karierne mape zaposlenega.


3 NALOGE RAZVOJNEGA TIMA

Izzive, ki jih zasledujemo na področju kakovosti v prihodnje, smo strnili v naslednje cilje:

- Spodbujati ustrezno povratno informacijo.
- Spodbujanje notranje motivacije otrok ob ustreznih modelih pouka, kot so: medpredmetno povezovanje, projektno delo, praktični pouk.
- Spodbujati raziskovalno učenje.
- Spodbujati razvoj pozitivne samopodobe, kritičnosti in odgovornosti učencev.
- Razvijanje timskega pristopa dela na vseh nivojih učno-vzgojnega procesa.
- Izboljševati kvaliteto pisnega ocenjevanja znanja.
- Kvalitetno nadgraditi pouk.
- Izboljšati funkcionalno pismenost.
- Izboljšati digitalno pismenost.
- Zagotavljanje pestrega in strokovno sodobno organiziranega programa dni dejavnosti in šole v naravi.
- Razvijanje in posodabljanje drugih (interesnih) dejavnosti ob pouku.
- Ohranjati medsebojno spoštovanje in dosledno izvajanje Hišnega reda, Vzgojnega načrta in Pravil šolskega reda.
- Krepiti pripadnost šoli, kraju, okolju in narodu.
- Spodbujati in nadaljevati humanitarne akcije.


Ljubljana, 2022

  

mag. Verica Šenica Pavletič