LOGO_DVIG_DIGITALNE-KOMPETENCE_horizontalni.png  

 

OBVESTILO

Začeli smo s popolno prenovo šolskih spletnih strani, ki bodo na novem spletnem naslovu: 

http://ossavskonaselje.si/

 Dokler pa stran ne bo v celoti prenovljena, spremljajte informacije na teh obstoječih spletnih straneh.

 

Šolska mediacija - prvi koraki

Category: Šolska mediacija

Na sliki so: tim vrstniških mediatorjev, vodja mediacije na šoli - Tamara Neuman,

vodja usposabljanja za vrstniške mediatorje (Inštitut Concordia) - dr. Tanja Pia Metelko

 

KAJ JE VRSTNIŠKA MEDIACIJA?
 
Mediacija je ena izmed oblik alternativnega reševanja sporov. V procesu mediacije osebi, ki sta sprti, s pomočjo nevtralne osebe - mediatorja, preko pogovora iščejo sporazumni dogovor, s katerim bodo zadovoljni vsi udeleženi.
  
 
KDO JO VODI?
 
Pri vrstniški mediaciji je celoten proces v rokah učencev. V vlogi mediatorjev nastopajo učenci, ki so se izobraževali na taboru mediatorjev (v sodelovanju z Inštitutom Concordia) in pridobili potrdilo o usposobljenosti za vrstniške mediatorje. Trenutno je to 10 učenk in učencev 7., 8. in 9. r. Mediacijo bodo opravljali pod mentorstvom mediacijskega tima učiteljic Mojce Merhar in Tjaše Jerak, pomočnice ravnateljice Tjaše Pirc Pezdirc in šolske psihologinje Tamare Neuman, ki se vse usposabljajo za pridobitev licence Šolskega mediatorja.
  
 
KAKO POTEKA?
 
Sprtim učencem učitelj predlaga reševanje sporov s pomočjo mediacije (seveda lahko tudi učenci sami poiščejo mediatorje). Učenci, ki se s tovrstnim načinom reševanja sporov strinjajo, odidejo z mediatorjema v mediacijsko sobo (čitalnico šole). Mediacija bo potekala dvakrat tedensko, ob ponedeljkih, ob 13. 30, in ob četrtkih, ob 12. 45.
 
Mediatorja predstavita pravila, ki jih morajo spoštovati udeleženci pogovora, razložita proces mediacije in svojo vlogo.
 
Nato se vsi udeleženi lotijo raziskovanja problema (medsebojno pripovedovanje in poslušanje, iskanje skupnih interesov, prepoznavanje in izražanje čustev…).
 
Tako se preko pogovora iščejo rešitve, s katerimi bodo zadovoljni vsi. Dogovor se zapiše, v znak spoštovanja dogovora se podpišeta oba sprta učenca in mediatorski tim (običajno bosta dva vrstniška mediatorja).
 
 
 
KAKŠNI SO CILJI VRSTNIŠKE MEDIACIJE?
 
Gre za konstruktiven način reševanja konfliktov – odgovornosti in naloge za svoje spore prevzamejo mladi sami.
 
Gre za celoten program ustanove, ki prinese spremembe v celotni shemi pristopa k reševanju konfliktov – s tem se spreminja šolska kultura in šolska klima!
 
Mediacija v šoli spodbuja pozitivno komunikacijo – mlade spodbuja k temu, da svoje konflikte rešujejo tako, da prisluhnejo drug drugemu, razvijajo kritično mišljenje in veščine razreševanja konfliktov.
 
Povečuje socialno opremljenost mladih ter zmanjšuje nasilnost in agresijo.
 
Uči, ozavešča in širi družbene vrednote, kot so nenasilna komunikacija, spoštovanje, pravičnost, poštenje, odgovornost, sožitje, mirno in kvalitetno sobivanje.
 
Krepi pozitivno samopodobo in spodbuja osebnostno rast ter razvoj mladostnikov.

 

Mediacijska lutkovna igrica »Kaj čuti Veveriček Viktor?«

Category: Šolska mediacija

Mediacijska lutkovna igrica »Kaj čuti Veveriček Viktor?«

 

V okviru interesne dejavnosti »Z lutko do mediacije« je nastala lutkovna mediacijska igrica. Učenke 6. A in 6. b razreda s pomočjo lutk na mlajše učence prenašajo pozitivno sporočilo in sicer:
»različne vrstniške spore in nesoglasja lahko rešujemo na miren in strpen način s pogovorom in tako prispevamo k boljšim odnosom in prijazni šolski klimi«.

Scenarij lutkovne mediacijske igrice »Kaj čuti veveriček Viktor« so oblikovale in uprizorile učenke 6. a in 6. b razreda in sicer:

Manca Kastelic 6. A – Veveriček Viktor
Daša Smrekar 6. A – Žaba Živa
Uma Vatovec 6. A – Lisica Elizabeta
Maša Gamberger 6. A – Zajec Zlatko
Sara Džinović 6. A – Polžek Peter
Amina Macanović 6. B – Ježek Jožek
Kalina Raković 6. B – Medved Marko
Lina Oražem 6. B – Polh Polde
Nejla Mehulić 6. B – Miška Minka

 

Mentorici ID »Z lutko do mediacije« Mojca Merhar in Tamara Neuman

Posnetek lutkovne igrice si lahko ogledate na: 

https://www.facebook.com/ossavskonaselje/videos/1570526436401426/ 

MEDIACIJA NA OŠ SAVSKO NASELJE

Category: Šolska mediacija

MEDIACIJA NA OŠ SAVSKO NASELJE

VRSTNIŠKA MEDIACIJA

   

Mediacija

 • - Alternativno in konstruktivno reševanje sporov med udeleženci.
 • - Udeleženci v mediaciji so osebe v konfliktu in mediator.
 • - Prostovoljnost in zaupnost udeležencev.
 • - Osnovni elementi  v mediaciji so osebe, proces in problem.
 • - Faze mediacije: določitev problema, raziskovanje problema, iskanje rešitve in sprejetje dogovora za udeležence v konfliktu.

Z MEDIACIJO DO SPORAZUMNE REŠITVE PROBLEMA!

******************************************************  

Cilji mediacije

 • - Učenje konstruktivne komunikacije.
 • - Sporazumno reševanje problemov ob upoštevanju interesov vseh vpletenih.
 • - Izboljšanje sodelovanja.
 • - Usposabljanje za samostojno reševanje konfliktov.
 • - Osebnostna rast in razvoj.
 • - Razvijanje pogajalskih sposobnosti.

MEDIACIJA – NOVA KULTURA ODNOSOV!

******************************************************  

Vrstniška mediacija

 • - Je proces strpnega in konstruktivnega razreševanja konfliktov med učenci.
 • - Učenci samostojno vodijo mediacijski proces.
 • - Proces mediacije je v celoti v rokah učencev.
 • - Učitelj – mediator usmerja, pomaga in svetuje.
 • - Učenci se usposabljajo in urijo komunikacijske spretnosti in veščine v obliki vrstniških delavnic.
 • - Vrstniška mediacija kot interesna dejavnost

STRPEN IN KONSTRUKTIVEN DIALOG MED UČENCI!

******************************************************  

Prednosti vrstniške mediacije

 • - Učenci pridobivajo socializacijske veščine.
 • - Prenašajo pozitivna sporočila na mlajše učence.
 • - Sprejemajo odgovornost za lastne odločitve.
 • - Osebnostna rast učencev.
 • - Učenje, ozaveščanje in širjenje družbenih vrednot kot so: nenasilna komunikacija, spoštovanje, poštenost, odgovornost, sožitje, mirno in kvalitetno sobivanje.
 • - Preventivno ravnanje – spori ne prerastejo v nasilje.

UČENCI ZA UČENCE – VZGOJA ZA DOBRO ŠOLSKO KLIMO IN KULTURNE ODNOSE.

******************************************************  

Vrstniška mediacija na naši šoli

 • - Za učence od 5. do 9. razreda. Vodijo jo učenci – vrstniški mediatorji. Poteka v mediacijski sobi – čitalnici.
 • - Za učence od 1. do 4. razreda potekajo delavnice z elementi mediacije v razredu. Tekom šolskega leta razred kot celota deluje in spoznava zakonitosti mediacije.
 • - Interesna dejavnost: “Z lutko do mediacije”
 • - Mediacijski kotiček v pritličju šole. Namenjen je druženju vseh učencev naše šole, informiranju v povezavi z mediacijo, zbiranju predlogov učencev za mediacijo – mediacijski nabiralnik.
 • - Učitelji  mentorji – šolski mediatorji