LOGO_DVIG_DIGITALNE-KOMPETENCE_horizontalni.png  

Katalog informacij javnega značaja

Katalog informacij javnega značaja

Katalog informacij javnega značaja Osnovne šole Savsko naselje

1. Osnovni podatki o katalogu

Naziv pravne osebe javnega prava:

Osnovna šola Savsko naselje

Matjaževa 4

1000  Ljubljana

Telefon:  01 3000 170

Telefaks: 01 3000180

E-naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.  

Odgovorna uradna oseba za katalog:

mag. Verica Šenica Pavletič, ravnateljica

Datum zadnje spremembe:

1. 9. 2018

Katalog je dostopen na spletnem naslovu:

http://ossavskonaselje.javno.si/index.php/o-soli/katalog-informacij-javnega-znacaja-ossn

Druge oblike kataloga

Tiskana oblika je dostopna na sedežu zavoda.

Kontakt pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov 

Tamara Neuman

*****

    

2. Splošni podatki o pravni osebi in informacijah javnega značaja, s katerimi razpolaga

2.a Organigram in podatki o organizaciji pravne osebe

Kratek opis delovnega področja pravne osebe:

Osnovnošolsko izobraževanje

Seznam vseh notranjih organizacijskih enot

Šola nima notranjih organizacijskih enot.

Organigram pravne osebe

V pripravi

2.b Kontaktni podatki uradne osebe oz. oseb, pristojnih za posredovanje informacij

Pristojna oseba:

mag. Verica Šenica Pavletič, ravnateljica,

Telefon: 01 3000 171,

E-naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.   

2.c Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja organa (preko državnega, lokalnega oziroma evropskega registra predpisov)

Državni predpisi

Predpisi EU

Register predpisov EU

2.d Seznam predlogov predpisov (preko državnega oziroma lokalnega registra predpisov)

Predlogi predpisov

2.e Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih

Seznam strateških in programskih dokumentov

Tiskane oblike dokumentov so dostopne na sedežu zavoda:

- Letni delovni načrt za tekoče šolsko leto

- Publikacija za tekoče šolsko leto

- Poročilo letnega delovnega načrta zavoda za preteklo šolsko leto

- Poslovno in računovodsko poročilo

- Razvojni načrt šole

2.f Katalog vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov

Vrste postopkov, ki jih vodi pravna oseba

Šola ne vodi upravnih postopkov, vodi pa postopke v zvezi s statusom učencev in posameznih pravic učencev z uporabo ZUP.

2.g Seznam javnih evidenc, s katerimi pravna oseba upravlja

Seznam evidenc

Pravna oseba ne upravlja javnih evidenc.

2.h Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov

Seznam zbirk

Pravna oseba  ne upravlja drugih informatiziranih zbirk podatkov.

2.i Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oziroma seznam posameznih dokumentov

Sklopi informacij – sledijo razčlenjenemu opisu delovnega področja  pravne osebe

Dokumenti so objavljeni na spletnih straneh šole:

- Odlok o ustanovitvi zavoda

- Šolski koledar za tekoče šolsko leto

-Pravilnik o prilagajanju šolskih obveznosti in o dodelitvi statusa učencem Osnovne šole Savsko naselje

- Šolska publikacija

- Hišni red

- Vzgojni načrt OŠ Savsko naselje

- Poslovnik o delu Sveta zavoda Osnovne šole Savsko naselje

- Pravila o podrobnejših kriterijih in postopkih za dodelitev sredstev za subvencionirano šolo v naravi in drugih večdnevnih dejavnostih razširjenega programa na Osnovni šoli Savsko naselje

 *****

    

3. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja

Opis dostopa do posameznih sklopov informacij:

Večina informacij je dostopna prek spletne strani http://www.ossavskonaselje.si  ob vsakem času.

Informacije so fizično dostopne vsak delavnik na sedežu šole, v tajništvu šole, po predhodni najavi pri osebi, pooblaščeni za posredovanje informacij javnega značaja.

Informacije so dostopne tudi ljudem s posebnimi potrebami, in sicer s tem, da so dostopne na spletu v tekstovni obliki.

Prosilec lahko poda zahtevo za dostop do informacij javnega značaja ustno, pisno preko elektronske pošte ali po pošti.

V primeru, ko dokument ali njegov del le delno vsebuje informacije, ki v skladu z zakonom niso javne in jih je mogoče izločiti iz dokumenta, ne da bi to ogrozilo njihovo zaupnost, pooblaščena oseba organa izloči te informacije iz dokumenta ter seznani prosilca z vsebino preostalega dela dokumenta.

 *****

    

4. Stroškovnik

Zavod lahko, če bi bil dostop do večjega obsega dokumentov povezan tudi z večjimi materialnimi stroški, zaračuna le-te skladno z Uredbo o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja.

*****

5. Morebitni stroškovnik za ponovno uporabo, cenik ali drugi pogoji za ponovno uporabo informacij javnega značaja

/

 *****

    

6. Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja

Seznam najpogosteje zahtevanih informacij oziroma tematskih sklopov (seznam, ki ga določa povpraševanje po posamezni informaciji)

Zaradi majhnega števila zahtev po informacijah javnega značaja takega seznama ni mogoče oblikovati.

    

Ravnateljica:

mag. Verica Šenica Pavletič