Pravila delovanja sveta staršev

Kategorija: Organi zavoda

V skladu s 17. členom Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Savsko naselje z dne 12.6.1997, št. 61-4/97 in Odlokom o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Savsko naselje z dne 21.2.2005, št. 11-6/04-2, je svet staršev dne 9. junija 2005  s p r e j e l


PRAVILA DELOVANJA SVETA STARŠEV
    
OSNOVNE ŠOLE SAVSKO NASELJE
    I.  SPLOŠNE DOLOČBE
 
1. člen

Za organizirano uresničevanje interesa staršev se v šoli oblikuje svet staršev.

Svet  staršev  šole:
- predlaga nadstandardne programe,
- daje soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih storitvah,
- daje mnenje o predlogu programa razvoja šole in o letnem delovnem načrtu,
- razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojno-izobraževalni problematiki,
- obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojno- izobraževalnim delom,
- voli predstavnike v svet šole,
- opravlja druge naloge v skladu z zakonom in drugimi predpisi.
 
2. člen

Delo sveta staršev je javno, javnost dela pa se uresničuje z objavo zapisnika sestankov na oglasni deski v šoli in na spletni strani šole.


II.  SESTAVA SVETA STARŠEV
 
3. člen

Svet staršev je sestavljen tako, da ima v njem vsak oddelek enega predstavnika, ki ga starši izvolijo na roditeljskem sestanku oddelka. Zaradi zagotavlja udeležbe na sestankih sveta staršev se v oddelku izvoli še namestnik predstavnika sveta staršev.

Starši lahko oblikujejo za pomoč pri sprejemanju odločitev in izvajanje nalog sveta staršev delovne skupine, sestavljene iz najmanj treh članov, ki pripravijo predloge sklepov za sprejem na svetu staršev.


III.  KONSTITUIRANJE SVETA STARŠEV
 
4. člen

Prvi sklic sveta staršev opravi ravnatelj.
Po konstituiranju svet staršev na prvem sestanku izvoli  predsednika sveta staršev in njegovega namestnika.Volitve predsednika sveta in njegovega namestnika so lahko tajne ali javne. Člani sveta sprejmejo sklep o načinu glasovanja, oblikujejo kandidatno listo za izvolitev predsednika sveta in njegovega namestnika. Predlog kandidata lahko poda vsak član sveta staršev, predlagani kandidat pa ustno potrdi soglasje s kandidaturo. Ustna privolitev kandidata se zapiše v zapisnik.  

5. člen
 
Delovne skupine se imenujejo na predlog članov sveta staršev.

6. člen
 
Mandat članov sveta staršev, predsednika in namestnika traja tri leta in se lahko ponovi. Predstavnika oddelka v svetu staršev se lahko predčasno odpokliče na roditeljskem sestanku in izvoli novega predstavnika do izteka mandata prvotno izvoljenega predstavnika.


IV.  NALOGE SVETA STARŠEV
 
7. člen

Svet staršev na začetku šolskega leta lahko sprejme program dela, v katerem natančneje opredeli naloge in usmeritve za delo.
Poleg zakonsko opredeljenih nalog v 1. členu teh pravil  lahko svet staršev še:
- sprejema letni program delovanja sveta staršev;
- poda svoje mnenje na vsa vprašanja, predloge in pobude, ki so naslovljene na svet staršev;
- voli in razrešuje predsednika sveta staršev in njegovega namestnika;
- imenuje člane delovnih skupin;
- zagotavlja in oblikuje načine povezovanja staršev v oddelkih s svetom staršev in svetom šole;
- odloča o sodelovanju sveta staršev z drugimi šolami in organizacijami;
- sprejema spremembe Pravil o delovanju sveta staršev z dvotretjinsko večino vseh članov sveta staršev.

8. člen

Predsednik sveta staršev :
- predstavlja svet staršev,
- sodeluje z ravnateljem šole,
- določa dnevni red in vodi seje sveta staršev,
- skrbi za realizacijo sklepov sveta staršev,
- se kot vabljen udeležuje sej sveta šole,
- izvaja druge naloge, za katere ga zadolži svet staršev.

9. člen

Namestnik predsednika sveta staršev opravlja tiste naloge, za katere ga pooblasti predsednik sveta staršev.


10.   člen
 
Predstavniki sveta staršev v svetu šole posredujejo sklepe, mnenja in pobude sveta staršev.

11.   člen

Delovna skupina se lahko oblikuje za izvršitev posamezne naloge ali za preučitev določenega  problema: npr. priprava programa dela sveta staršev, učbeniški sklad, šolski sklad, šole v naravi, prevozi učencev, problematika nasilja, problematika uvajanja devetletke, ipd.
Delovna skupina pripravi predloge, ki jih obravnava in v obliki sklepov sprejme svet staršev.


V.  DELOVANJE SVETA STARŠEV
 
12.   člen
 
Sestanek sveta staršev se skliče najmanj trikrat letno oziroma v skladu s programom dela sveta staršev. Sklicuje ga predsednik sveta staršev. Sestanek skliče tudi na zahtevo najmanj 1/3  članov ali na zahtevo ravnatelja šole.
Svet staršev je sklepčen, če je na seji prisotna več kot polovica članov, medtem ko odločitve sprejema z večino glasov na seji prisotnih članov.

Na seje sveta staršev se praviloma vabi  ravnatelja šole.

13.   člen
 
Sejo sveta staršev vodi predsednik sveta staršev. O poteku seje se vodi zapisnik, ki ga vodi zapisnikar. Zapisnikar je član sveta staršev, ki ga na začetku vsake seje določi predsednik sveta staršev. Pri izdelavi zapisnika (prepis, oblika) pomaga šola. Zapisnik podpišeta zapisnikar in predsednik sveta staršev. Zapisnik se praviloma zapiše v sedmih dneh po sestanku in ga šola posreduje vsem članom sveta staršev in ravnatelju.


VI.  ORGANIZACIJSKO TEHNIČNA OPRAVILA ZA SVET STARŠEV
 
14.  člen

Strokovno - tehnične in organizacijske naloge za svet staršev opravljajo strokovne službe šole.


VII. KONČNA DOLOČBA
 
15.  člen

Pravila  stopijo v veljavo z dnem, ko jih sprejme svet staršev.Ravnateljica:                                                                                             Predsednica sveta staršev:
Olga Glaser                                                                                               Nuška Pohlin Schwarzbartl

Zadetkov: 2101