Organi zavoda

Kategorija: Organi zavoda

Organi zavoda so:Šolo upravljata ravnateljica in svet šole. Svet šole šteje enajst članov in ga sestavljajo:Člani sveta zavoda so imenovani oz. izvoljeni za štiri leta in so lahko ponovno imenovani oz. izvoljeni največ dvakrat zaporedoma. Svet šole imenuje in razrešuje ravnatelja, sprejema program razvoja šole, LDN in poročilo o njegovi uresničitvi, odloča o uvedbi nadstandardnih in drugih programov, obravnava poročilo o vzgojni oziroma izobraževalni problematiki in opravlja druge naloge, določene z zakonom in aktom o ustanovitvi.

V svetu staršev je iz vsakega oddelka en predstavnik, ki ga izvolijo starši na prvem roditeljskem sestanku. Svet staršev predlaga nadstandardne programe, daje mnenje o predlogu programa razvoja šole in LDN, razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojno-izobraževalni problematiki in opravlja druge naloge v skladu z zakonom in drugimi predpisi.


STROKOVNI ORGANI ŠOLE so: učiteljski zbor šole, oddelčni učiteljski zbori, razredniki in strokovni aktivi.

SKUPNOST UČENCEV je organizirana v oddelčnih skupnostih. Njihovi predstavniki tvorijo šolski parlament.

 

Zadetkov: 1288