LOGO_DVIG_DIGITALNE-KOMPETENCE_horizontalni.png  

Kriteriji za odobritev sredstev iz šolskega sklada za tabor

Kategorija: Šolski sklad

Kriteriji za odobritev sredstev iz šolskega sklada za tabor


1. Subvencija se odobri za otroka, za katerega je v odločbi za dodelitev pravice do otroškega dodatka ugotovljen dohodek na družinskega člana do 30 % povprečne plače v Republiki Sloveniji.

2. Subvencija se odobri v maksimalni vrednosti polovice cene tabora.

3. Subvencija se odobri praviloma dvakrat za čas šolanja za istega otroka. Pri tem bomo upoštevali že odobrene subvencije za tabore iz preteklih let.

4. Starši morajo z ustreznimi dokumenti dokazati ustreznost zahtevka za subvencijo.

5. Administrativna dela ureja tajništvo šole (sprejemanje vlog, vodenje seznamov…).


O ustreznosti prošnje presoja komisija v sestavi članov šolskega sklada.

 

V Ljubljani, 1. 3. 2011

SKLEP o ponovnem imenovanju članov v Upravni odbor šolskega sklada

Kategorija: Šolski sklad

Na podlagi 5., in 6. člena Sklepa o ustanovitvi šolskega sklada (Svet šole, dne 26. 2. 2008) izdajam

 

S K L E P

o ponovnem imenovanju članov v Upravni odbor šolskega sklada

Preberite več: SKLEP o ponovnem imenovanju članov v Upravni odbor šolskega sklada

POSLOVNIK o delu šolskega sklada

Kategorija: Šolski sklad

 

 

V skladu z ustanovitvenim aktom Osnovne šole Savsko naselje in na podlagi 135. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, po katerem je ustanovljen Šolski sklad OŠ Savsko naselje, je upravni odbor šolskega sklada na seji dne 11. 3. 2008 sprejel

 

POSLOVNIK o delu šolskega sklada

Preberite več: POSLOVNIK o delu šolskega sklada

SKLEP O USTANOVITVI ŠOLSKEGA SKLADA OSNOVNE ŠOLE SAVSKO NASELJE

Kategorija: Šolski sklad

Na podlagi 135. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanje - uradno prečiščeno besedilo (Ur. 1. RS, št. 16/07) je Svet Osnovne šole Savsko naselje na seji dne 26. 2. 2008 sprejel

 

S K L E P

O USTANOVITVI ŠOLSKEGA SKLADA OSNOVNE ŠOLE SAVSKO NASELJE

Preberite več: SKLEP O USTANOVITVI ŠOLSKEGA SKLADA OSNOVNE ŠOLE SAVSKO NASELJE