Sodelovanje z Ekonomsko šolo Ljubljana

Kategorija: OPK

Sodelovanje z Ekonomsko šolo Ljubljana

Dne 18. 1. 2019 je učence osmih razredov obiskal mag. Jan Žitnik. V svojem predavanju je predstavil raznovrstne poklice na področju ekonomije in zanimivosti pri pouku, ki jih na šoli izvajajo kot dobro učno prakso. Izpostavil je inovativne didaktične prijeme kot uspešno pot spoznavanja strokovnih vsebin za dijake v srednji šoli. Aktivnosti so se odvijale v okviru mreženja šol, ki so vključene v projekt OPK.

Mreženje štirih razvojnih in štirih pilotnih šol – projekt OPK

Kategorija: OPK

Dne 12. 12. 2018 smo na naši šoli organizirali mreženje štirih razvojnih in štirih pilotnih šol – projekt OPK.

Predstavniki razvojnih šol smo predstavili preizkušene prakse, ki jih izvajamo na področju kakovosti in samoevalvacije. Kot opazovalka se je srečanja udeležila dr. Simona Bezjak.

V zaključnem delu mreženaja smo izvedli strokovno razpravo z evalvacijo programa.

Mreženje partnerskih šol

Kategorija: OPK

4. mreženje partnerskih šol, OŠ Savsko naselje in OŠ Marezige, projekta OPK, je bilo izvedeno dne 26. 4. 2018.

Srečanje je bilo namenjeno izvedbi naslednjih projektnih aktivnosti:
- ovrednotenju kazalnika - doseganje letnih razvojnih ciljev in
- poročanje deležnikom o procesu

Na srečanju smo si predstavniki šol izmenjali izkušnje in skupaj oblikovali ideje in priporočila za nadaljnje vodenje obstoječih samoevalvacijskih praks.

 

Projekt »Vzpostavitev, dopolnitev in pilotni preizkus modela ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti na področju vzgoje in izobraževanja – OPK«

Kategorija: OPK

Projekt »Vzpostavitev, dopolnitev in pilotni preizkus modela ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti na področju vzgoje in izobraževanja – OPK«

OŠ Savsko naselje je bila na podlagi javnega razpisa Šole za ravnatelje izbrana kot razvojna šola v okviru projekta OPK - Vzpostavitev, dopolnitev in pilotni preizkus modela ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti na področju vzgoje in izobraževanja, ki je financiran s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport in iz sredstev Evropskega socialnega sklada.

Cilj izvedbe programa je vzpostaviti nacionalni sistem ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti s pripadajočimi kazalniki na vseh ravneh izvajanja vzgoje in izobraževanja (vrtec, osnovna šola, srednje splošno in srednje strokovno izobraževanje). Naša šola je vključena v razvojne aktivnosti in pilotno preizkušanje elementov modela ter v razvoj obveznih referenčnih okvirov za uvajanje izboljšav v šole/vrtce v povezavi s samoevalvacijo šol.

V projektu se povezujemo tudi z ostalimi šolami. Potekajo redna mesečna srečanja (delovne skupine), ki jih koordinira Šola za ravnatelje z ostalimi partnerji. Skupne razvojne aktivnosti in srečanja načrtujemo in izvajamo s pilotno šolo, OŠ Marezige, katere predstavniki so že obiskali našo šolo. Na nivoju šole projekt vodiva dr. Marija Pevec in ravnateljica mag. Verica Šenica Pavletič.